Ročný archív : 2018

Home/2018 (Page 6)

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí staveného konania a nariadenie ústneho konania

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia  ako špeciálny stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie na deň 7. augusta 2018 o 10:00 hod. so stretnutím na
Čítať viac

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v termíne od: 09.08.2018 od 08:30 do 09.08.2018 do 13:00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe: Oznam SSD prerušenie distribúcie elektriny
Čítať viac

Verejná vyhláška – Vyplácanie náhrady za užívanie poľovného revíru KRIVÁŇ

Poľovnícka spoločnosť Kriváň - Malá Fatra oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ, že dňa 22.6.2018 v čase od 9:30 do 11:00 hodiny bude v hoteli Diana v Stráži vyplácať náhradu za užívanie poľovného revíru. Bližšie informácie a pokyny v prílohe: Verejná vyhláška - poľovníci
Čítať viac

Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní

Obec Nezbudská Lúčka, stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“), ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých   pôsobností  z  orgánov štátnej správy na obce a  vyššie  územné 
Čítať viac

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v termíne od: 27.06.2018 06:30 do: 27.06.2018 16:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.  Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality:
Čítať viac