Denný archív : 4. marca 2019

Rozhodnutie o povolení stavby – stavebník: Jaroslav Kuric

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje, že v stavebnej veci: Žiadateľ: Jaroslav Kuric, bytom 017 01  Považská Bystrica, Rozkvet 2042/80 Stavba: "Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č. s. 62", v rozsahu stavby: izolovaný rodinný dom, prípojky inžinierskych sietí - el. NN prípojka, žumpa. v katastrálnom území Nezbudská Lúčka na pozemku p.č. 4091 C KN,
Čítať viac