Mesačný archív : január 2020

Home/2020/január

Meteorologická výstraha

Meteorologická výstraha „SHMÚ dňa 31. 01. 2020 o  05:07 h  vydal meteorologickú  výstrahu 2. Stupňa – VIETOR NA HORÁCH pre okres Žilina na dobu od 31. 01. 2020 04:00 hod  do 31. 01. 2020  do 18:00 hod.      „V okrese Žilina sa na horách v POLOHÁCH NAD 1500 m MIESTAMI očakáva výskyt silného
Čítať viac

Oznámenie o mieste a čase konania volieb do NR SR 2020

Obec:  Nezbudská Lúčka  OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Deň a čas konania volieb     29.02.2020             7.00 h - 22.00 h Miesto konania volieb          Sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka č. 130   Volebný okrsok č. 1   Adresa (trvalý pobyt) Nezbudská Lúčka, č.
Čítať viac

Výzva – daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Obecný úrad Nezbudská Lúčka touto cestou  V Y Z Ý V A  všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2019, prípadne za minulé roky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2020 na OcÚ Nezbudská Lúčka. Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré
Čítať viac

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, verejnou vyhláškou

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods.
Čítať viac