AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dňa 15.05.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR prijal nové opatrenie pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3992/2020, viď príloha: final_navrh_statna_karantena_15_05-1

Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenie informuje o tom, žeNárodná rada SR v piatok schválila návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia ísť do domácej izolácie namiesto štátneho karanténneho centra.

Pôjde o aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorú si užívateľ pri príchode na Slovensko inštaluje. Použitie aplikácie bude dobrovoľné. V možnosti naďalej ostáva aj pobyt v štátnej karanténe, ak osobám napríklad podmienky v ich domácnostiach neumožňujú efektívnu izoláciu či bývajú s osobami, ktoré sú v rizikových skupinách, alebo nemajú smartfón.

Aplikácia bude monitorovať pohyb užívateľa, ale nebude hlásiť jeho polohu úradom. Informácie o polohe nebudú ukladané na serveroch Úradu verejného zdravotníctva SR resp. štátu, ale zostanú vždy uložené len na mobilnom zariadení užívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Až v prípade vzdialenia sa z miesta nahláseného ako miesto pobytu počas domácej izolácie sa odošle upozornenie. Funkcionalita rozpoznávania tváre na mobilnom zariadení vyzve užívateľa k odfoteniu svojej tváre (selfie), pričom tieto údaje vrátane fotografie zostanú uložené na mobilnom zariadení. Aplikácia bude osoby v povinnej izolácií v domácom prostredí vyzývať k opätovnému odfoteniu sa. Následne len porovná, či sa tieto údaje zhodujú s pôvodnou vzorkou.

Iba v prípade, ak sa by tieto údaje nezhodovali, zašle mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie na server hlásenie. V žiadnom momente však prevádzkovateľ resp. štát nebude získavať ani spracúvať informácie zobrazujúce tváre používateľov alebo ich biometrické údaje. Údaje z aplikácie sa budú ukladať len počas trvania pandémie, najneskôr však do konca roka 2020.

Inteligentná karanténa odbremení kapacity štátnych karanténnych zariadení a bude pôsobiť menej invazívnym spôsobom na ľudí. Zároveň však poskytne porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény. Do testovacej prevádzky by sa mala dostať v najbližších dňoch.“

Čítať viac
OZ, ikonka B

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 12.05.2020

Dňa 12.mája 2020 t. j. v utorok o 17:00 hodine sa v Kultúrnom dome Nezbudská Lúčka uskutoční 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2020.

Pozvánka na OZ 12.05.2020 a program rokovania

POZOR ZMENA zo dňa 11.05.2020

V súlade s Opatrením úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020 zo dňa 06.05.2020 je zasadnutie obecného zastupiteľstva aj v čase mimoriadnej situácie prístupné pre verejnosť s dôrazom na dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Oznámenie o výsledku žrebovania náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka,
IČO: 00648256, DIČ: 2020689341, Mobil: 0911 491 548, email: obec@nezbudskalucka.sk


Číslo p.: 496/2020

V Nezbudskej Lúčke, 04. mája 2020

Oznámenie o výsledku žrebovania náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva

Nakoľko dňa 07.04.2020 bolo zaevidované oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva zo strany pani Márie Líškovej, dňa 04.05.2020 zasadala miestna volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí (z roku 2018). Postupovalo sa v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 1, ktorý hovorí „Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3“.

Keďže došlo k rovnosti hlasov u dvoch oprávnených náhradníkov s rovnakým počtom platných hlasov postupovalo sa v zmysle § 189 ods. 3, ktorý hovorí: „Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti viacerých politických strán, koalícií alebo nezávislí kandidáti rovnaký počet platných hlasov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca obecného zastupiteľstva žrebom.“ Na základe žrebu bola dňa 04.05.2020 ako nastupujúci náhradník vyžrebovaná

Edita Jarošová (Slovenská národná strana)

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – odstávka el. energie a uzávera cesty na hornom konci obce

Dňa 06. mája 2020 t. j. v stredu v čase od 8:00 do 15:00 hodiny bude z dôvodu demontáže stĺpov veľmi vysokého napätia odpojená elektrická energia na niektorých odberných miestach na hornom konci obce. Odberatelia budú o odstávke upovedomení.

Cestná komunikácia na horný koniec obce bude rovnako v čase od 8:00 do 15:00 hodiny vo veľmi obmedzenom režime. Chodci prejdú, ale pre motorové vozidlá bude komunikácia uzavretá s výnimkou pracovníkov realizujúcich demontáž stĺpov.

Vyzývame občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a ochrany svojho majetku neparkovali svoje motorové vozidlá na ceste pod vedením. Ako parkovaciu plochu bude možné využiť aj dvor obecného úradu.

Autobusové spoje v uvedenom čase od 8:00 do 15:00 hodiny budú premávať len po zástavku Na Jarku.

Žiadame občanov o disciplinovanosť a obozretnosť.

 

Za pochopenie ďakujeme

 

 

 

Čítať viac
slovenská pošta web

Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek

Združenie miest a obcí Slovenska informuje: Bratislava – 22. apríla 2020 – Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek. Zásielky bude doručovať v štandardne v obmedzenom ochrannom režime.

Poskytovanie poštových služieb bude od štvrtka 23. apríla zabezpečené v štandardnom režime na celom území Slovenska. Slovenská pošta obnoví otváracie hodiny jednotlivých pobočiek a doručovanie doporučených zásielok. Naďalej však budú platiť bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým tak ruší svoje dočasné opatrenia o obmedzení prevádzky a poštových služieb.

Rozsah otváracích hodín pre verejnosť na jednotlivých pobočkách bude v režime z obdobia pred vyhlásením mimoriadnej situácie, s výnimkou prestávok na nutnú dezinfekciu priestorov pôšt v trvaní 30, resp. 60 minút. Kvôli nedostatku personálu môžeme selektívne pristupovať k zmenám v otváracích hodinách. Oproti štandardnej prevádzke máme momentálne o 1400 zamestnancov menej, čo je významný rozdiel. Zo zamestnancov čerpajúcich PN alebo OČR je viac ako 80% priehradkových zamestnancov a doručovateľov. Pošty však naďalej ostávajú zatvorené počas víkendu.

Aktuálne otváracie hodiny pobočiek nájdu klienti aj na internetovej stránke Slovenskej pošty, v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty a na výveskách jednotlivých pobočiek pôšt.

Slovenská pošta a jej zamestnanci sú súčasťou kritickej infraštruktúry štátu a riadi sa pokynmi kompetentných autorít, Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí naďalej platia ochranné a bezpečnostné opatrenia a vyzývame obyvateľov, aby ich pri návšteve pobočky zodpovedne a dôsledne dodržiavali. Slovenská pošta naďalej monitoruje a reguluje obsadenosť pobočiek. Vstup na pobočku je možný len s prikrývkou horných dýchacích ciest. Zákazníci si musia pri vstupe dezinfikovať ruky. Platí obmedzený počet zákazníkov v priestoroch pobočiek – na pošte môže byť maximálne 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy pobočky. A čakajúci musia dodržiavať 2-metrový odstup. Vzhľadom na veľkosť niektorých pobočiek a 2-metrový odstup, v niektorých prípadov pôšt bola Slovenská pošta kvôli tomuto opatreniu nútená zatvoriť niektoré priehradky. Pošty preto vybavia menej zákazníkov za rovnaký čas.

Obnovené doručovanie doporučených zásielok
Doručovanie doporučených zásielok, úradných zásielok, poistených listov, doporučených zásielok do vlastných rúk/ s doručenkou/ dobierkou bude zabezpečované štandardne v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, teda tak, ako pred zavedením bezpečnostných opatrení v súvislosti s koronavírusom. Zákazníci tak už nemusia chodiť pre doporučené zásielky na poštu, čím sa odľahčí aktuálna situácia. Oznámenie o uložení zásielky, teda žltý lístok, nechá poštový doručovateľ v schránke iba v prípade, ak adresáta nezastihne na adrese. Zároveň sa pokúsime opätovne doručiť zásielky, ktoré boli uložené na pošte.

Pre zásielky podané dňom 1. mája sa tiež obnovuje štandardná odberná lehota 18 kalendárnych dní. To znamená, že pre zásielky podané do konca apríla platí predĺžená úložná lehota o 14 dní.

Pre ochranu našich doručovateľov a ostatných zamestnancov, ako aj pre zákazníkov sme urobili maximum. Doručovatelia a kuriéri sú vybavení dezinfekčnými gélmi, rukavicami, rúškami a k dispozícii majú aj tvárové ochranné štíty a okuliare. Ochranné štíty a okuliare budú používané v prípade mimoriadnych situácií, ak dôjde napríklad k uzavretiu oblastí a vyhláseniu karantény, ako napríklad aktuálne v meste Krompachy a obciach Bystrany a Žehra. Na pobočkách sú okrem rukavíc, rúšok priehradkoví zamestnanci chránení ochrannou priehľadnou bariérou, ktorá zamedzuje priamemu kontaktu so zákazníkom. Dočasnú bariérou sme vybavili aj otvorené pobočky, ktoré poznáte napríklad z obchodných centier. Pošty pravidelne častejšie čistíme, vetráme a dezinfikujeme, regulujeme vstup a pre zákazníkov je k dispozícii aj dezinfekcia rúk.

Preventívne ochranné opatrenia Slovenskej pošty
Odporúčania a usmernenia pred a pri návšteve našich pobočiek:

 • zvážte návštevu pobočky a ak je to možné, vybavte potrebné záležitosti online, cez mobilnú aplikáciu, použite BalíkoBOX alebo počkajte na upokojenie situácie
 • do pobočky vstupujte jednotlivo, postupne a LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy;​ poradový lístok si môžete stiahnuť aj v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty
 • v prípade, že zásielku nepotrebujete prevziať, veľmi radi Vám ju uložíme na pobočke počas celej úložnej doby
 • pre čakanie na služby, prosíme, využite priestor pred budovou pošty
 • opatrenie Hlavného hygienika SR o maximálnom počte zákazníkov v priestore pobočky pošty (počet zákazníkov v pobočke pošty v jednom okamihu nemôže prekročiť koncentráciu 1 zákazníka na 25m2 z predajnej plochy)
 • udržiavajte si minimálne 2 metrový odstup od ostatným zákazníkom
 • použitie dezinfekcie rúk vo vstupe pobočky pošty
 • v prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve pobočky
 • po návšteve pobočky si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky
 • na vybavenie záležitostí na pobočke si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie
 • v priestoroch pobočky sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
 • zaplaťte na pobočke platobnou kartou, aby ste neprichádzali do kontaktu s hotovosťou
 • pristupujte prioritne k priehradkám, ktoré majú predelený priestor medzi zákazníkom a pracovníčkou pri priehradke
 • rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie

 

Odporúčania a usmernenia pri preberaní zásielok od našich doručovateľov alebo kuriérov:

 • ak ste v karanténe nepreberajte zásielky, dôchodok, ani sociálnu dávku, potenciálne môžete šíriť vírus na našich zamestnancom
 • ak je to možné označte si byt, napríklad nalepte na dvere, vchod, bránu lístok KARANTÉNA
 • ak vás kontaktuje kuriér oznámte mu, že ste v karanténe – zásielku nepreberajte
 • zvážte prebratie zásielky, presmerujte si zásielku do BalíkoBOXu; prípadne komunikujte s doručovateľom alebo kuriérom o spôsobe jej prevzatia prostredníctvom inej osoby
 • ak nie ste v karanténe a ak je to možné preberte zásielku mimo vášho bytu alebo domu v čo najotvorenejšom priestore
 • doručovateľ alebo kuriér môže položiť zásielku s dokumentami pred vaše dvere a odstúpiť do ochrannej vzdialenosti, na podpis dokumentu použite svoje pero, použite VŽDY rúško a rukavice – nikdy nie osobe v karanténe
 • v komunikácii s doručovateľom alebo s kuriérom sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
 • pred a po návšteve doručovateľa alebo kuriéra si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky, alebo si ich poriadne umyte
 • naši zamestnanci sú informovaní a majú kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva ak niekto poruší povinnú domáci izoláciu / karanténu s prihliadnutím na ochranu nás všetkých osobu na úrad nahlásia; za porušenie karantény hrozí pokuta až vo výške 1659€
Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Otvorenie prevádzok – režimové opatrenia HH SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia: 22_04_2020_otvorenie_prevádzok_režimové_opatrenia_HH_SR

Čítať viac
pomoc pre seniorov web

Nadácia TA3 ponúka samosprávam pomoc pri zásobovaní seniorov

Nadácia TA3 ponúka samosprávam pomoc pri zásobovaní seniorov

Nadácia TA3 v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska reaguje na aktuálnu kritickú situáciu, vyvolanú nariadeniami a opatreniami, ktoré súvisia s elimináciou šírenia koronavírusu. Obmedzenie pohybu na verejnosti a minimalizácia kontaktu s okolím výrazne zasiahla najmä seniorov, ktorí sú najzraniteľnejšou časťou populácie.

Nadácia TA3 má vo svojom štatúte aj pomoc odkázaným a ohrozeným skupinám obyvateľstva. Preto podáva pomocnú ruku samosprávam, ktoré v tomto komplikovanom období zabezpečujú seniorom nákupy. Najmä pre menšie obce, ktoré majú napäté rozpočty a doslova počítajú každé euro výdavkov, to predstavuje problém. Náklady majú najmä na služobné autá, pohonné hmoty a pracovnú silu.

Nadácia TA3 prichádza s SMS zbierkou, ktorá sa aj v minulosti osvedčila ako vysoko účinný a adresný nástroj pomoci. S mediálnou podporu Televízie TA3 pripravila mobilizačný spot, ktorým vyzýva darcov, aby zaslaním prázdnej SMS na číslo 832 prispeli sumou 1 euro na náklady, ktoré majú samosprávy pri zabezpečovaní nákupov pre svojich starších občanov, odkázaných na pomoc okolia.

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Usmernenie hlavného hygienika SR – 7. aktualizácia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 20.04.2020 vydal siedmu aktualizáciu Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným ochorením SARS-CoV-2.

Zmeny sú vyznačené modro: Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia

 

Čítať viac
enviroportal web

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 48 Žilina, doručil dňa 09.04.2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k správe o hodnotení strategického dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni v čase od 8:00 – 14:00 hod. osobne na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina, telefónne číslo: 041/7335696.

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Nezbudská Lúčka počas úradných hodín.

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Rozšírenie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 233/2020 zo 16. apríla 2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania  práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020.

Uznesenie č. 233/2020

 

Čítať viac