AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina
helicopter-chopper-cartoon-illustration-funny-comic-mascot-character-38998266

Oznam k plánovaným leteckým prácam

OZNAM K PLÁNOVANÝM LETECKÝM PRÁCAM
s objasnením rizík od vplyvu rotorového prúdu vzduchu pri lete vrtuľníka a opatrení na zníženie rizika.

Spoločnosť TECH-MONT Helicopter company, s.r.o. informuje obyvateľov, že dňa 18.01.2021 v rozsahu 2 letov cca 30 min a následne 23-24.01.2021 v čase od 10-13:00 hod. v rozsahu 4 preletov cca 60 min v závislosti na počasí bude vykonaná práca vrtuľníkom na VVN  Stredoslovenskej Distribučnej pri montáži stožiara č.27 VVN a odvíjania vodičov VVN  v Nezbudskej Lúčke v tesnej blízkosti nehnuteľností  s č.p. 96, 97, 140, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 123, 120 a v obci Strečno  v tesnej blízkosti nehnuteľností na uliciach Lesná, Hradná s č.p. 5/2, 6, 7, 8, 771/17, 9, 12 ,13 14, 15, 10, 11, 17, 18.

Pri tejto činnosti vzniká okrem zvýšenej hlučnosti najmä silné prúdenia od rotora vrtuľníka. Prúdenie, ,,vietor,, môže dosiahnuť rýchlosť až 90 km/h. Účinkom tohto prúdenia môže dôjsť k nechcenému pohybu ľahkých, neupevnených predmetov a pri starších neošetrovaných stromoch k lámaniu vetiev. Z uvedeného dôvodu opatrenia pre zamedzenie rizika škôd a ochrany zdravia Vás žiadame o:

  • zabezpečenie/upratanie voľne ležiacich, neupevnených ľahkých predmetov-zariadení-prislušenstva v záhrade  ako napr: stojany s bielizňou, záhradné sedenia, kvetináče, slnečníky, markízy, plechy, striešky, plachty, drevené dosky, veľkoplošné drevené/plastové panely. Predmety premiestnite do uzavretých priestorov alebo na záhrade ich uložte na jednom mieste a pevne zviažte,
  • uzatvorenie okien, dverí, vrát, skleníkov a iných otvorov na domoch a priľahlých budovách a tiež vonkajších brán a bránok,
  • preverenie zakotvenia/upevnenia menších objektov ako napr: udiarní, záhradných WC, drevených plotov. V prípade ak sú tieto iba voľne položené na teréne je nutné ich ukotviť  min 3 lanami o 3 pevné body na teréne alebo o iné pevné body uchytiť,
  • demontáž krycích sietí z oplotenia v prípade ak je na plote nainštalované,
  • stiahnutie/zrolovanie teleskopických tieniacich markíz,
  • z dôvodu ochrany zdravia Vás žiadame o zákaz pohybu v blízkosti miesta výkonu leteckých prác vrtuľníkom. Nezdržiavajte sa  v  exteriéru vašej záhrady za účelom sledovania prác.
  • nepribližujte sa v exteriéri/záhrade na vzdialenosť menšiu než 50 metrov k miestu činnosti t.j. miestu výkonu prác vrtuľníkom,
  • ZOSTANTE VO VNÚTRI DOMOV A NEOTVÁRAJTE DVERE , OKNÁ POČAS LETU VRTULNÍKA.

Ďakujeme

Čítať viac
DanePozemky275x125

Výzva – daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2020 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2020 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby…).

Ak  v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve  alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2020 nenastali. Daň na rok 2021 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

Prílohy:

1_Poučenie na vyplnenie Priznania k DzN

2a_Tlačivo – Priznanie k DzN – pdf.

2b_Tlačivo – Priznanie k DzN – na vyplnenie

3_Potvrdenie_o_podani_priznania

Čítať viac
enviroportal web

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK – záverečné stanovisko

Okresnému úradu Žilina, odbor  starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Znenie záverečného stanoviska k predmetnej stratégii udržateľného rozvoja dopravy nájdete tu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne
alebo tu: zs-akt-surdm-21-12-2020-

Informácia pre občanov:
Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť na obecnom úrade Nezbudská Lúčka počas úradných hodín, a je možné z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Čítať viac
ŽSSK logo na web

OZNAM ŽSR – výluka

OZNAM

V dňoch 12. – 20. januára 2021
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku: Žilina – Vrútky.
V dôsledku výlukových prác bude na úseku Žilina – Vrútky odrieknutý vlak Os 7847 (Žilina 10:26 – Vrútky 10:51) a nahradený mimoriadnym osobným vlakom Os 37847 v skoršej časovej polohe nasledovne:

Os 37847 Žilina 10:10 – Varín 10:21 – Nezbudská Lúčka-Strečno 10:26 – Vrútky 10:35.

Dôležité upozornenie:
v úseku Vrútky – Poprad-Tatry ide vlak Os 7847 podľa platného cestovného poriadku, bez zmeny.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – obecný úrad zatvorený

OZNAM

OBECNÝ ÚRAD Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že obecný úrad bude z dôvodu nariadení Úradu verejného zdravotníctva pre verejnosť zatvorený predbežne do 08.01.2021. (podľa vývoja pandemickej situácie)

V prípade potreby treba kontaktovať obecný úrad telefonicky alebo e-mailom.

Telefónne číslo: 0911 925 692
e – mail: obec@nezbudskalucka.sk

Za pochopenie ďakujeme

Čítať viac
pamiatkový úrad - upravená veľkosť

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení konania

Krajský pamiatkový úrad Žilina vydal verejnú vyhlášku – Rozhodnutie o zastavení konania o prípustnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum na vedecké účely a dokumentačné účely v k. ú. Krasňany, Varín a Nezbudská Lúčka.

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete TU:

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácii“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO 00 210 722 a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k. s. Nakoľko likvidátor pristúpil k speňažovaniu majetku patriaceho Družstvu zverejňuje podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku: podmienky_súťaže_122020

Čítať viac
SSD logo na web

SSD – elektrická prípojka online

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby

Žiadne tlačenie a vypisovanie papierových formulárov, žiadne státie v rade na pošte a žiadne čakanie na obálku s vyjadrením. Odteraz sa dá s distribútorom elektriny komunikovať elektronicky a kedykoľvek skontrolovať v akom štádiu je proces.

Obyvatelia stredného Slovenska, ktorí chcú pripojiť svoju nehnuteľnosť k elektrickej sieti, už môžu svoju žiadosť vybaviť aj cez internet. Stredoslovenská distribučná (SSD) totiž spustila pre zákazníkov na stránke www.ssd.sk nový elektronický systém. Odberateľom elektriny umožňuje komunikovať s distribučnou spoločnosťou pri riešení najčastejších požiadaviek online. Ich spracovanie v elektronickej forme je jednoduchšie a šetrí čas. V niektorých prípadoch aj mesiac.

„Vďaka novému systému stačí zákazníkom internetové pripojenie a môžu si vybaviť prípojku, nechať si posúdiť možnosť pripojenia ešte pred výstavbou nehnuteľnosti, požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo o vytýčenie našich sietí, nahlásiť odpočet elektromera, zmenu odberateľa, alebo odkonzultovať technické zmeny,“ vymenovala časť možností Anna Rechtoríková, riaditeľka divízie zákaznícke služby SSD. Dodala, že veľkým prínosom je aj možnosť priebežného sledovania stavu jednotlivých žiadostí a priamej online komunikácie s pracovníkom SSD, ktorý ju vybavuje. „Kedykoľvek je tu možnosť skontrolovať si na našej webovej stránke v akom štádiu je proces. Ak nám chýbajú od zákazníka nejaké dokumenty, hneď ho na to upozorníme mailom,“ upresnila.

Distribučná spoločnosť si uvedomuje, že pre laika môže byť vybavovanie nového pripojenia či iných žiadostí náročné, preto na svojom webe ponúka podrobný, ale zrozumiteľný popis jednotlivých krokov. Nové elektronické služby môžu využiť všetci odberatelia z distribučného územia SSD, či už ide o domácnosti alebo podnikateľov na úrovni nízkeho napätia. Energetici plánujú svoje elektronické služby v blízkej budúcnosti postupne rozširovať.

„Ročne prijmeme a spracujeme viac ako 50-tisíc žiadostí. Takmer polovica z nich sa týka nových pripojení. Doteraz sme všetky dostávali poštou. Každý, kto stavia dom alebo kupuje nehnuteľnosť, chce mať elektrinu čo najskôr. Ak využije elektronický systém, prinesie mu to viaceré výhody. Stále však treba počítať s tým, že si treba splniť všetky povinnosti a pozorne čítať naše usmernenia. Nedôslednosť dokáže predĺžiť vybavovanie žiadosti aj o týždne,“ upozornila na veľmi častú chybu Petra Jakubová, vedúca kontaktného centra v Stredoslovenskej distribučnej.

Hoci je nový systém efektívnejší a distribútor ho odporúča využívať v čo najväčšej miere, stále zostáva v ponuke aj možnosť posielať papierové formuláre prostredníctvom pošty.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 755-tisíc domácností a firiem.

Miroslav Gejdoš
hovorca

Stredoslovenská distribučná, a. s. Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina
Slovakia

mob: +421 908 584 033 
tel:    +421 41 519 2502

e-mail: miroslav.gejdos@ssd.sk          

www.ssd.sk

Čítať viac