AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina
Voľba HK obce - web

Vyhlásenie VOĽBY hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka

Obecné zastupiteľstvo obce Nezbudská Lúčka Uznesením č. 40/2018 zo dňa 29.10.2018 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“)

„Voľbu hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka“,

ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Nezbudskej Lúčke na zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to verejným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí zaslať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra, t. j. do 26.11.2018 na adresu: Obec Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka, alebo odovzdať osobne na obecnom úrade v Nezbudskej Lúčke počas  úradných hodín v zalepenej obálke s označením:

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE NEZBUDSKÁ LÚČKA – NEOTVÁRAŤ“.

Ide o funkciu na 6 ročné funkčné obdobie, v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. určilo obecné zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi obce Nezbudská Lúčka pracovný úväzok 0,13 hod., t. j. 4,87 hodín týždenne.

Prihláška musí obsahovať:

  • Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci bezúhonnosť uchádzača
  • Fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • Čestné vyhlásenie o súčasnom zamestnaní, podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti alebo členstve v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
  • Profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
  • Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra na obecnom zastupiteľstve

Kandidát musí spĺňať podmienky, ktoré ustanovuje § 18 zákona č. 369/1990 Zb.:

  • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Kvalifikačnými predpokladmi na funkciu hlavného kontrolóra sú:

  • Prax v samospráve najmenej 3 roky
  • Znalosť základných noriem samosprávy a podvojného účtovníctva
  • Užívateľské ovládania počítača
Čítať viac
žilinský kraj na zverejnenie

Správa o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy oznamuje, že vo veci stavby cyklodopravná trasa: „Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin mimo cestného telesa I/18 začal správne konanie  vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 15.10.2018.

Správa je dostupná na stránke: http://www.enviroportal.sk/slc/eia/detail/-zilina-vrutky-martin-usek-strecno-lipovec-vrutky-martin-mimo-cestneho alebo na obecnom úrade Nezbudská Lúčka počas úradných hodín.

Žilinský samosprávny kraj zároveň pozýva obyvateľov na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti cyklodopravná trasa: „Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin mimo cestného telesa I/18, ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2018 (utorok) o 13:00 hod. v Klubovni Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09  Žilina. 

Zaslanie správy o hodnotení a začatie správneho konania

Pozvánka na verejné prerokovanie správa o hodnotení

 

Čítať viac
haloween na web

Halloween party

Halloween party

 V našej materskej škole sa uskutoční deň plný zábavy a strašidiel. Všetky naše strašidielka si zatancujú, zúčastnia sa rôznych súťaží a hier, budeme vyrábať rôzne strašidielka, pracovné listy a zažijeme kopec strachu a zábavy.

   Kedy?  29.10.2018 (pondelok)

    0 18. hod. bude pochod masiek cez našu dedinu za účasti rodičov.

           Do MŠ musí prísť každé dieťa v maske  !!!

       Začíname od 7.00 hod.

   DOSTRAŠENIA!

Čítať viac
jesenné prázdniny web

Jesenné prázdniny v materskej škole Nezbudská Lúčka

Riaditeľka materskej školy na základe súhlasu zriaďovateľa Obecného úradu v Nezbudskej Lúčke informuje rodičov, že v našej materskej škole budú jesenné prázdniny od 30. 10. 2018 do 2. 11. 2018.

Do materskej školy detičky opäť zavítajú 11. 2018 ( t. j. pondelok).

Školská jedáleň v Krasňanoch bude v čase jesenných prázdnin  zatvorená, a tým by nebolo zabezpečené stravovanie v našej materskej škole.

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Oznam – voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

OZNAM

Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce môžu nezávislý kandidáti/splnomocnenci politických strán doručovať zapisovateľke miestnej volebnej komisie – Mgr. Kristíne Tučníkovej

na obecný úrad Nezbudská Lúčka 130

dnes t. j. 11.9.2018 do 24:00 hod.

po skončení úradných hodín t. j. po 15:00 hod. volajte na telefónne číslo: 0911 925 692

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a ktoré boli doručené po uplynutí lehoty sa neprihliada.

Za pochopenie ďakujeme

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Oznam – voľby do orgánov samosprávy obcí

OZNAM

 

Z dôvodu účasti zapisovateľky miestnej volebnej komisie na školení starostov obcí, primátorov miest a zapisovateľov miestnych volebných komisií v obvode Žilina

dňa 7.9.2018 t. j. v piatok

 nebude možné doručovať kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.

 

Za pochopenie ďakujem

Čítať viac