AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina
Fraňove pletky ilustračný O na web

Večerná prehliadka hradu Strečno

Považské múzeum v Žiline pozýva na večernú zážitkovú prehliadku, ktorá sa bude konať v sobotu 8. augusta 2020 na hrade Strečno.

Čaká vás príbeh najznámejších majiteľov hradu Žofie Bosniakovej a Františka Vešeléniho, ktorí vedú celkom pokojný život, až kým do služby na hrad nezavítajú domýšľavé slúžky. Po ich príchode je zrazu všetko hore nohami… Príďte sa na vlastné oči presvedčiť, ako nevinné povedačky už v minulosti hýbali svetom a vychutnajte si zaujímavý príbeh v prostredí tajomného stredovekého hradu.

Prehliadky sú každú pol hodinu od 18.00 do 21.00, základné vstupné je 6,60 €, zľavnené 3,00 €.
Lístky je možné kúpiť iba cez www.predpredaj.sk.
Na prehliadku je možné ísť len v rúšku a dodržiavať hygienické pokyny.

Tešíme sa na vás!

Plagát: 

Čítať viac
žilinský kraj na zverejnenie

Verejné prerokovanie vo veci strategického dokumentu ŽSK

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako obstarávateľ strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK“ oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení uvedeného strategického dokumentu v zmysle príslušného zákona sa uskutoční

dňa 12.08.2020 o 10:00 hod. v Kongresovej sále Mestského úradu Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina

Celé znenie oznámenia aj s popisom spôsobu doručovania písomného stanoviska zo strany verejnosti nájdete tu: ŽSK – verejné prerokovanie stratégia udržateľného rozvoja dopravy

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – AKTÍVNA SVAHOVÁ DEFORMÁCIA  (ZOSUV PÔDY) dňa 10.7.2020 v katastri obce Nezbudská Lúčka a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a na základe odporúčania Krízového štábu obce Nezbudská Lúčka zo dňa 27.7.2020, starostka obce:

V Y H L A S U J E   
 
dňa 29.7.2020 od 16:00 h   
 
na území obce  
 
MIMORIADNU SITUÁCIU

Celé znenie vyhlásenie nájdete tu: VYHLÁSENIE_MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Čítať viac
Dom na web

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení stavebného konania

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 písm. e) stavebného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ďalej len „správny poriadok,“

z a s t a v u j e   k o n a n i e

vo veci : stavebné konanie o povolenie zmeny nedokončenej stavby
stavba : „Preložka 22 kV linky č. 206 do zemnej káblovej 22 kV el. siete“
stavebník : Ing. Rastislav Mikula, 038 61 Vrútky, Francúzskych partizánov 70
pozemok : – líniová stavba (na pozemkoch parc. č. 5203/4, 5203/5, 5203/8, 5359/13, 5206/6, 5206/7, 5206/4, 5359/15, 3918/3, 3918/1, 3919/1, 3907/1, 3903, 3904/1,2) C KN kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Rozhodnutia nájdete tu: ROZH. ZASTAVENIE ZM.ST. MIKULA PRELOŽKA VN linky 206 – OBEC N. LÚČKA

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu NEZBUDSKÁ LÚČKA


OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanom dňom

23.07.2020

Lodererová Viera, narodená 21.09.1971

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Loderer Adrián, narodený 24.07.1991

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miesto nového trvalého pobytu je obec Nezbudská Lúčka

 

V Nezbudskej Lúčke, dňa 23.07.2020

 

                                                                                               …………………………………………………….

                                                                                               Odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu

                                                                                                 a podpis zamestnanca ohlasovne

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

POZVÁNKA na verejnú diskusiu – CYKLOTRASA

POZVÁNKA na verejnú diskusiu poslancov a obyvateľov obce Nezbudská Lúčka o plánovanej cyklotrase prechádzajúcej katastrom obce Nezbudská Lúčka stredu 22.07.2020 o 17.00 v sále Kultúrneho domu

Starostka obce Ing. Adriana Vraňanová Kubičková pozýva poslancov a občanov na stretnutie venované verejnej diskusii o plánovanej cyklotrase prechádzajúcej katastrom našej obce Nezbudská Lúčka.

Zámerom stretnutia je priblížiť plánovaný projekt stavby – cyklodopravná trasa: „Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin mimo cestného telesa I/18 a vypočuť si názory obyvateľov obce na umiestnenie cyklotrasy v katastri obce Nezbudská Lúčka.

Na stretnutí budú prednesené informácie o stave projektu cyklotrasy, budú dostupné mapy zobrazujúce umiestnenie cyklotrasy v obci.

Stretnutie sa uskutoční v stredu 22.07.2020 o 17.00 v sále Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka. Vítaní sú všetci občania so záujmom o uvedenú problematiku (do naplnenia kapacity sály).

Vzhľadom na realizáciu stretnutia vo vnútorných priestoroch, žiadame účastníkov, aby dodržiavali protiepidemické opatrenia:

  • vstup do budovy s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, ale iná vhodná náhrada)
  • použitie dezinfekcie rúk (dostupná pri vstupe do budovy).

 

Príloha: GSPV-5-01_2020_GP_klad1

 

V Nezbudskej Lúčke, dňa 14.07.2020

 

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková

starostka obce

Čítať viac
Dom na web

Verejná vyhláška – oznámenie o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o nariadení ústneho pojednávania

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s ustanovením “ 88a ods. 1, § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje pokračovanie stavebného konania a zároveň upovedomuje dotknuté orgány a známych účastníkov konania o doplnených podkladoch v konaní o nepovolenej stavbe 

„Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“

Stavebník: Daniela Antošová, bytom Nezbudská lúčka č. 147

Súčasne stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie dňa 06.08.2020 o 10:00 hod.  so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002.

Cele znenie Oznámenie nájdete tu: VV – Antošová – pokračovanie stavebného konania č

Čítať viac