AutorVeronika Hanuljakova

Home/Príspevok pridaný Veronika Hanuljakova
elektroodpad

Odvoz elektroodpadu

Obecný úrad Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že dňa 17.05.2018 (t. j. štvrtok) bude firma EKORAY realizovať odvoz elektroodpadu v našej obci.

Zároveň žiadame občanov, aby si elektroodpad vyložili pred svoje bránky skôr – už pred 8:00 hodinou.

Ďakujeme

Čítať viac
mesto-zilina-page-1

Okresný úrad Žilina – katastrálny odbor

Katastrálny úrad Žilina upovedomuje Zlatušu Štěrbovú rod. Štadániovú (nar. 19.12.1962) o začatí katastrálneho konania a to z vlastného podnetu vo veci odstraňovania zistených nesúladov v údajoch súboru popisných informácií katastra nehnuteľnosti, týkajúcich sa zrušenia údaju: „PKN. VL. Č 115 – PKN. PARC. Č. 78/2 – stav neidentický  – 28/09“, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 670 v katastrálnom území Nezbudská Lúčka.

Podrobnejšie informácie sa dočítate v prílohe.

Okresný úrad Žilina – Upovedomenie o začatí katastrálneho konania

Čítať viac
DanePozemky275x125

Výzva – daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Obecný úrad Nezbudská Lúčka touto cestou  V Y Z Ý V A  všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2016, prípadne za minulé roky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2017 na OcÚ Nezbudská Lúčka.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2016 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2017 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2016 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby…).

Ak  v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve  alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2016 nenastali. Daň na rok 2017 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

 

Čítať viac
mesto-zilina-page-1

Okresný úrad Žilina – katastrálny úrad

Katastrálny úrad Žilina upovedomuje obec Nezbudská Lúčka o začatí katastrálneho konania a to z vlastného podnetu vo veci odstraňovania zistených nesúladov v údajoch súboru popisných informácií katastra nehnuteľnosti, týkajúcich sa zrušenia údaju: „PKN. VL. Č 115 – PKN. PARC. Č. 78/2 – stav neidentický  – 28/09“, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 670 v katastrálnom území Nezbudská Lúčka.

Podrobnejšie informácie sa dočítate v prílohe.

Okresný úrad Žilina – katastrálny odbor

Čítať viac
Two old ladies looking at something

Otvorenie denného stacionára pre seniorov – Strečno, Belá

Dňa 2. januára 2017 otvárajú neziskové organizácie Custodia Trenčín a Diamont J&D po prvý krát DENNÝ STACIONÁR pre senior v obciach Strečno a Belá.

V týchto zariadeniach bude poskytovaná:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient sám)
  • pitný režim a občerstvenie zabezpečíme na náklady n.o.
  • pracovná terapia
  • rozmanitá záujmová činnosť

Tieto sociálne služby budú poskytované bezplatne ambulantnou, teda dennou formou, čo znamená, že občan bude môcť prichádzať do zariadenia od 6:00  hod. a odchádzať najneskôr o 17:00 hod.

Viac informácii si môžete pozrieť v prílohách.

Denný stacionár v Strečne

Denný stacionár v Belej

Čítať viac
varin

Strategický dokument – Územný plán obce Varín

Obecný úrad Nezbudská Lúčka zverejňuje Strategický dokument ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VARÍN, ktorý predložil starosta obce Varín Ing. Michal Cvacho a vypracoval Ing. Arch. Vladimír Barčiak.

V zmysle § 4 ods. (1) a (2) písm. b) ide o strategický dokument s miestnym  dosahom o územnoplánovaciu dokumentáciu obce. Hlavným cieľom tohto dokumentu je priniesť komplexné riešenie územného rozvoja obce, ďalej rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia obce a stanovuje zásady a regulatívy pre jej rozvoj, plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb…

Územný plán obce Varín

Čítať viac
csob-nadacia

Realizácia rekonštrukcie Materskej školy

Obecný úrad Nezbudská Lúčka informuje verejnosť, že na základe projektu cez nadáciu ČSOB sa obci podarilo získať  3 000 eur na rekonštrukčné práce MŠ: stierkovanie, maľovanie, obnova stropov. Projekt bol podaný v septembri 2015 a ukončený v auguste 2016. Schvaľovanie sa realizovalo na základe odporúčania zamestnanca skupiny ČSOB  Mgr. Jany Zelníkovej.

Pri rekonštrukcii boli vymenené aj nové plastové okná, svietidlá a vstupné a interiérové dvere a vynovený bol aj interiér MŠ nové poličky, tuli vaky a koberec.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu, ale aj všetkým čo priložili ruku k dielu a napomohli deťom aby mohli prežiť príjemné chvíle v krásnom a čistom a prostredí.

Pani učiteľky aj deti sa veľmi tešia na kopec nových zážitkov…

Viac fotografii z realizácie rekonštrukcie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

rekonstrukcia-ms1 rekonstrukcia-ms5 rekonstrukcia-ms4
Čítať viac