Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci"
Snímka logo web

Sčítanie obyvateľov v roku 2021

Základné informácie

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne. Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

Viac informácii na https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácii“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO 00 210 722 a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k. s. Nakoľko likvidátor pristúpil k speňažovaniu majetku patriaceho Družstvu zverejňuje podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku: podmienky účasti na súťažnom procese

Čítať viac
Dom na web

Stavebné konanie o nepovolenej stavbe Antošová – prerušenie, odkázanie na súd

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §§ 88a/, 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vedie správne konanie,  stavebné konanie o nepovolenej stavbe, na základe podanej žiadosti stavebníka Daniela Antošová, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka č. 147 (ďalej len stavebník), na stavbu „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ na pozemkoch parc. č. 3901/6, 3901/3, 3919/1, 5350, 3895/1   C KN katastrálne územie Nezbudská Lúčka.

Obec Nezbudská Lúčka, stavebný úrad, podľa §  137 ods. 2/  stavebného zákona odkazuje

Ľuboslava Soliša, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka 145,

na súd a stavebné konanie

p r e r u š u j e. 

Pokiaľ nebude v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia stavebnému úradu predložený dôkaz, že na súde bol podaný návrh na ochranu vlastníckych práv v zmysle §§ 135b, 135c zákona č.  40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,  stavebný úrad  v súlade s ustanovením  § 137 ods. 3  stavebného zákona bude pokračovať v konaní, urobí  si úsudok o námietkach sám a o veci rozhodne.

Celé znenie rozhodnutia nájdete TU: Rozhodnutie ANTOŠOVÁ, SOLIŠ – ODKÁZANIE NA SÚD

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – rozšírenie opatrení núdzového stavu

Dňa 4.novembra 2020 Vláda Slovenskej republiky vydala nové uznesenie č. 704 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa č. 5 ústavného zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020

Celé znenie uznesenia nájdete tu: Uznesenie vlády SR č.704_2020

 

 

Čítať viac
Covid 19 testy

Celoplošné testovanie COVID-19 – 2. kolo

Vážení občania,

druhé kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa v obci Nezbudská Lúčka uskutoční v nedeľu 08.11.2020. Odberné miesto bude na obecnom úrade Nezbudská Lúčka. Test bude možné absolvovať na odbernom mieste v čase od 08.00 do 20.00 hod. s dvoma prestávkami obedná 12:00 – 12:45 hod. a poobedná 17:00 – 17:30 hod.

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre osoby od 10 do 65 rokov. Na test môžu prísť všetky osoby vrátane cudzincov, ktorí sa v čase testovania zdržiavajú na území SR. Treba mať so sebou doklad totožnosti, pri neplnoletých kartičku poistenca.

 

Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať na stránke https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/

Bližšie informácie k testovaniu je možné získať na stránke https://www.somzodpovedny.sk/

 

 

Čítať viac
covid testy

Celoplošné testovanie COVID-19 – POZOR NAJAKTUÁLNEJŠIA ZMENA

POZOR ZMENA

Vážení občania,

prvé kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa v obci Nezbudská Lúčka uskutoční v nedeľu 01.11.2020. Odberné miesto bude sála Kultúrneho domu. Test bude možné absolvovať na odbernom mieste v čase od 07.00 do 22.00 hod. (posledný odber bude o 21:30 hod.) s dvoma prestávkami obedná 12:00 – 12:45 hod. a poobedná 18:00 – 18:30 hod.

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre osoby od 10 do 65 rokov. Na test môžu prísť všetky osoby vrátane cudzincov, ktorí sa v čase testovania zdržiavajú na území SR. Treba mať so sebou doklady totožnosti, pri neplnoletých kartičku poistenca.

 

Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať na stránke https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/

Bližšie informácie k testovaniu je možné získať na stránke https://www.somzodpovedny.sk/

 

 

Čítať viac
covid testy

Celoplošné testovanie COVID-19 – POZOR ZMENA

POZOR ZMENA

Vážení občania,

prvé kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa v obci Nezbudská Lúčka uskutoční v nedeľu 01.11.2020. Odberné miesto bude sála Kultúrneho domu. Test bude možné absolvovať na odbernom mieste v čase od 07.00 do 13.00 hod. a od 14.00 do 22.00 hod. (posledný odber bude o 21:30 hod.)

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre osoby od 10 do 65 rokov. Na test môžu prísť všetky osoby vrátane cudzincov, ktorí sa v čase testovania zdržiavajú na území SR. Treba mať so sebou doklady totožnosti, pri neplnoletých kartičku poistenca.

 

Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať na stránke https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/

Bližšie informácie k testovaniu je možné získať na stránke https://www.somzodpovedny.sk/

 

 

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Usmernenie Okresného úradu ZA – akcia „Spoločná zodpovednosť“ – aktualizácia

Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia predkladá Usmernenie vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v zmysle uznesenia vlády SR č. 665/2020 Z. z. a v zmysle uznesenia Bezpečnostnej rady Žilinského kraja č. 29/2020 – akcia „Spoločná zodpovednosť“ – aktualizácia.

Celé znenie usmernenia nájdete tu: aktualizácia usmernenia – akcia Spoločná zodpovednosť

 

 

 

 

 

 

 

Čítať viac
Covid 19 testy

Celoplošné testovanie COVID-19 – OZNAM

Vážení občania,

prvé kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa v obci Nezbudská Lúčka uskutoční v nedeľu 01.11.2020. Odberné miesto bude sála Kultúrneho domu. Test bude možné absolvovať na odbernom mieste v čase od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre osoby od 10 do 65 rokov. Na test môžu prísť všetky osoby vrátane cudzincov, ktorí sa v čase testovania zdržiavajú na území SR. Treba mať so sebou doklady totožnosti, pri neplnoletých kartičku poistenca.

 

Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať na stránke https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/

Bližšie informácie k testovaniu je možné získať na stránke https://www.somzodpovedny.sk/

 

 

Čítať viac