Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci"
Dom na web

Územné rozhodnutie – Hroza, Hrozová

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v územnom konaní posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby a vydáva rozhodnutie o umiestnení stavy

stavba : Novostavba rodinného domu, el. NN prípojka, žumpa, studňa
stavebník : Miroslava Hrozová, Jaseňova 3221/28, 010 07 Žilina
v zastúpení Ing. Daša Sochová, DMS reality, s. r. o., Krasňany 338
a Lukáš Hroza, Jaseňova 3221/28, 010 07 Žilina
pozemok : registra „C“ parc. č. 5086/304, 5086/307, 5086/308 (el. NN prípojka na pozemku registra „C“ parc. č. 5106/1, 5351/1, 5351/18, 5351/19, 5351/27) kat. územie Nezbudská Lúčka.

Celé znenie Územného rozhodnutia nájdete tu:
Vyveska_Uzemne rozhodnutie Hrozova a Hroza
Vyveska_Uzemne rozhodnutie_Hrozova a Hroza SITUACNY VYKRES

Čítať viac
medved na web

Pozor na výskyt medveďa hnedého

Spoločnosť NATUR-PACK v rámci zabezpečenia preventívnych opatrení súvisiacich s výskytom medveďa hnedého, ktorý sa týka aj katastra obce Nezbudská Lúčka, pripravuje reportáže k tejto téme.

Prvú reportáž z YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti nájdete na tomto odkaze: https://youtu.be/yEwlkccFwhs

Rozšírenejšiu verziu z portálu dobrenoviny.sk nájdete na tomto odkaze: https://bit.ly/3ov8rWR

V najbližších dňoch spoločnosť dokončí aj nadväzujúcu reportáž, v ktorej sa budú venovať možnostiam zabezpečenia kontajnerových stojísk.

Čítať viac
seniori-upozornenie

SENIORI, buďte opatrní!

Polícia opäť upozorňuje občanov na trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia rôznymi vymyslenými legendami a rôznymi emotívnymi príbehmi navodia v senioroch stresovú situáciu a to tým, že im opíšu ako ich rodinný príslušník spôsobil napr. dopravnú nehodu, ktorej účastníkom je aj malé dieťa a chcú celú situáciu vyriešiť mimosúdne, bez účasti polície a žiadajú od seniorov finančné čiastky.

V tejto súvislosti Policajný zbor:

 1. upozorňuje seniorov, aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze,
 2. žiada seniorov, aby si skutočnosti uvádzané v telefóne neznámou osobou ihneď overili telefonicky u svojich príbuzných – obratom im zavolali,
 3. vyzýva seniorov, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby, nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nevkladali peniaze na cudzie účty a neposielali neznámym osobám peniaze cez finančné služby,
 4. odporúča seniorom, aby v týchto prípadoch ihneď kontaktovali políciu na čísle 158.

Plagát: Seniori, pozor- leták

Čítať viac
vakcizuzka_web

VakciZuzka – očkovanie proti ochoreniu COVID-19

OZNAM

Dňa 27.09.2021 t. j. v pondelok
v čase od 10:00 do 12:00 hodiny bude
na obecnom úrade Nezbudská Lúčka
prebiehať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 formou výjazdovej očkovacej skupiny.

V tomto čase má možnosť každý, kto prejaví záujem, nechať sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson.

Je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukazkartičku poistenca.

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Rozhodnutie RÚVZ o zákaze prevádzky MŠ Nezbudská Lúčka od 13.9.2021 do 20.9.2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline ako príslušný orgán podľa príslušných zákonov rozhodnutím nariadil Obci Nezbudská Lúčka zákaz prevádzky v Materskej škole Nezbudská Lúčka v termíne od 13.09.2021 do 20.09.2021  na základe hlásenia potvrdeného prípadu nákazy koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 u zamestnanca školy. 

Celé znenie rozhodnutia: Rozhodnutie RUVZ – zákaz prevádzky MŠ pre COVID-19

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – 14.09.2021 obecný úrad ZATVORENÝ

 OZNAM

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že dňa 14.09.2021 (t. j. utorok) bude obecný úrad Nezbudská Lúčka z dôvodu online školenia ZATVORENÝ.

                                                                                                                                      Ďakujeme za pochopenie

Čítať viac
výberové konaie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

VYHLASUJE

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Nezbudská Lúčka

Požadované kvalifikačné predpoklady

 • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.
  a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť práce s PC,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • zodpovednosť a spoľahlivosť.

Zoznam požadovaných dokladov

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • úradne overený doklad o vykonaní 1. atestácie (absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (max. 4 strany).
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch,
 • súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Predpokladaný nástup do zamestnania k 01.12.2021.

Dátum a miesto podania písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 29.09.2021 na adresu:
Obecný úrad Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka.
(Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky)
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ MŠ NEZBUDSKÁ LÚČKA – NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy.

Ďalšie informácie
Adresa: Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka
Kontakty: 0911 491 548, 0911 925 692
Mail: obec@nezbudskalucka.sk
Web: www.nezbudskalucka.sk

V Nezbudskej Lúčke, dna 06.09.2021

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková, starostka obce

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Verejná vyhláška – oznámenie o strategickom dokumente

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, predkladá verejnosti oznámenie o strategickom dokumente

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“  je  zverejnené aj na internetovej stránke
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

Informácie pre verejnosť
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ je možné predkladať najneskôr do 17. 09. 2021 na adresu:

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

e-mail: dagmar.grofova@minv.sk
tel. : (041) 733 5696

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Zverejnené dňa 03.09.2021

Čítať viac