Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci"
žilinský kraj na zverejnenie

Verejná vyhláška – Územný plán VÚC Žilinského kraja

Okresný úrad Žilina, odb. starostlivosti o životné prostredie vydáva verejnú vyhláškuoznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja“ (viď príloha)

Obecný úrad Nezbudská Lúčka v súvislosti s vyššie uvedenou verejnou vyhláškou informuje verejnosť, že do oznámenia môže nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie:

  • na webovej stránke obce www.nezbudskalucka.sk, alebo
  • na obecnom úrade počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja“ je zverejnené aj na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-5-vuc-zilinskeho-kraja.

Príloha:

Verejná vyhláška – Územný plán VÚC Žilinského kraja

 

Čítať viac
Dom na web

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie: Ľubomír Hlušek

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 37, 62, 63 stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie v  stavebnom konaní a po preskúmaní rozhodol takto:

ROZHODNUTIE,

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, záväzné podmienky uskutočnenia stavby a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu:
„Izolovaný rodinný dom 1 b.j, prípojky inžinierskych sietí, žumpa, studňa“

ďalej len („stavba“) na pozemkoch parc. č. parc. č. 5086/182, 5086/181, 5086/180 C KN katastrálne územie Nezbudská Lúčka, k pozemkom parc. č. 5086/182, 5086/181, 5086/180 C KN katastrálne územie Nezbudská Lúčka, má vlastnícke právo Ľubomír Hlušek, 036 01 Martin – Podháj, Dostojevského 9813/14, bezpodielové vlastníctvo zapísané v liste vlastníctva č. 928, ktorý je vedený Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom; (viac v prílohe, pdf.)

Príloha: Stavebné povolenie – Hlušek Ľubomír

Čítať viac
Pozvánka na webovú

Pozvánka na „Úctu k starším“

Obec Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva dňa 25.10.2017 o 15:30 hod. do sály Kultúrneho domu, aby sme spolu s našimi seniormi oslávili  „Október – Mesiac úcty k starším“.

 O program sa postarajú:

  • Deti z Materskej školy v Nezbudskej Lúčke
  • Mažoretky z Varína
  • Ľudová hudba „PARTA“ zo Strečna

Tešíme sa na Vás

 

Čítať viac
elektroodpad

Odvoz elektroodpadu

Obecný úrad Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že dňa 18.10.2017 bude firma EKORAY realizovať odvoz elektroodpadu v našej obci.

Zároveň žiadame občanov, aby si elektroodpad vyložili pred svoje bránky skôr – už pred 9:00 hodinou.

Ďakujeme

Čítať viac
plagát na ilustraciu

Pozvánka na „Teplákovú rockovú párty“

KST UHLÍK Strečno a Volejbalový klub Strečno Vás pri príležitosti 10. výročia postavenia telocvične v Strečne pozýva na „Teplákovú rockovú párty“, ktorá sa bude konať 21. októbra o 19:00 hod. v telocvični Strečno. Zabávať Vás bude živá kapela CROWN BAND. Vstupné je 5 €. Lístky  si môžte zakúpiť u Petra Obertu – 0903 830, alebo Dušana Ďurču – 0905 387 030. !!! Vstup v teniskách!!!

 

Čítať viac