Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci"
Dom na web

Verejná vyhláška – oznámenie o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o nariadení ústneho pojednávania

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s ustanovením “ 88a ods. 1, § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje pokračovanie stavebného konania a zároveň upovedomuje dotknuté orgány a známych účastníkov konania o doplnených podkladoch v konaní o nepovolenej stavbe 

„Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“

Stavebník: Daniela Antošová, bytom Nezbudská lúčka č. 147

Súčasne stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie dňa 06.08.2020 o 10:00 hod.  so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002.

Cele znenie Oznámenie nájdete tu: VV – Antošová – pokračovanie stavebného konania č

Čítať viac
Dom na web

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania

Stavebník Ing. Rastislav Mikula, bytom 038 61 Vrútky, Francúzkých partizánov 70, podal dňa 17.07.2019 a doplnil dňa 23.03.2020, na tunajšom úrade žiadosť o povolenie zmeny nedokončenej stavby „Preložka 22 kV linky č. 206 do zemnej káblovej 22 kV el. siete“ – líniová stavba (na pozemkoch parc.  č. 5203/4, 5203/5, 5203/8, 5359/13, 5206/6, 5206/7, 5206/4, 5359/15, 3918/3, 3918/1, 3919/1, 3907/1, 3903, 3904/1,2) C KN kat. územie Nezbudská Lúčka. Uvedeným bodom bolo začaté stavebné konanie o zmene nedokončenej stavby.

Cele znenie Oznámenie nájdete tu: Ing. Rastislav Mikula preložka 22kV linky č. 206

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Verejná vyhláška – Poľovnícka spoločnosť Kriváň – Malá Fatra

Poľovnícka spoločnosť Kriváň – Malá Fatra bude dňa 25.06.2020 od 16:00 hod. do 17:30 hod. v Stráži, hotel Diana vyplácať náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ.

Je potrebné priniesť si so sebou doklad totožnosti a doklad preukazujúci vlastníctvo k poľovnému pozemku.

Celé znenie verejnej vyhláškyVV Poľovnícka spoločnosť Kriváň – Malá Fatra

 

Čítať viac
pamiatkový úrad na web

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania

Krajský pamiatkový úrad Žilina (ďalej len „správny orgán“), ktorý je v zmysle § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v z.n.p. (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok“) v z.n.p.

OZNAMUJE ZAČATIE KONANIA

na základe žiadosti Považského múzea v Žiline, Topoľová 1, 010 03  Žilina vo veci vydania rozhodnutia o prípustnosti vykonať archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely  podľa § 35 ods. 5 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona oprávnenou právnickou osobou, Považské múzeum, spôsobom vykonávania výskumu – povrchovou prospekciou, výskumom detektorom kovov a v odôvodnených prípadoch malou sondážou v k. ú. Krasňany, Varín a Nezbudská Lúčka za účelom overenia archeologického potenciálu vytypovaných území a zistenia rozsahu prípadných archeologických nálezísk MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA predmetných katastrov.

Cele znenie vyhlášky TU: 2020_11015_Krasnany_Varin_Nezbud_Lucka_Prieskum_katastrov_detektorom

Čítať viac
Dom na web

Rozhodnutie o umiestnení stavby – Rabatinová a Rabatin

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zastúpené v správnom konaní starostom obce podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh podľa § 32 – § 40 stavebného zákona, a v zmysle §§ 39,  39a/ods. 1/ stavebného zákona vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby,

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu:

Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí,   žumpa,“

(ďalej len „stavba“) na pozemkoch parc. č. 5086/263, 5086/42, 5092/29, 5092/28, 5092/1 C KN katastrálne územie Nezbudská Lúčka (stavba „rodinný dom, žumpa“ –  na pozemku parc. č. 5086/263 C KN, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc. č. 5086/42, 5092/29, 5092/28, 5092/1 C KN).

 

Navrhovateľ:

Helena Rabatinová a Boris Rabatin, bytom 010 01 Žilina, Gabajova 2593/22 (v zastúpení ALORA STORE, s. r. o., Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina).

 

Bližšie informácie v prílohe:Rozhodnutie o umiestnení stavby – Rabatinová, Rabatin

 

Čítať viac