Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci"
volby-do-europskeho-parlamentu-2014-informacie

Oznámenie o mieste a čase konania volieb do Európskeho parlamentu

Obec / Municipality: Nezbudská Lúčka

OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu
NOTICE
of the date and place of elections to the European Parliament

  • Deň a čas konania volieb / Date and time of elections:   25. 5. 2019 07.00 h – 22.00 h
  • Miesto konania volieb / Place of elections:  Sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka č. 130
  • Okrsok č. / District No.:  1

Adresa (trvalý pobyt) / Address (permanent residence): Nezbudská Lúčka č. 130, 013 24 Nezbudská Lúčka

V Nezbudskej Lúčke, dňa 24.04.2019

 

Poučenie:

  1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie.
  2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
  3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Instruction:

  1. Before voting, the voter shall prove their identity by submitting the identity card or residence card of European Union citizen.
  2. The voter shall receive ballot papers and an empty envelope from the members of the commission and confirm the receipt by their handwritten signature.
  3. In the special polling booth, the voter shall put one of the ballot papers without any modification into the envelope or they shall designate preferential voting in one of the ballot papers by circling the serial number of maximum two candidates. Then, the voter shall put the ballot paper into the envelope and subsequently in the ballot box. The voter shall put the unused ballot papers to the box for unused or incorrectly modified ballot papers, otherwise they commit a minor offence, for which a fine of EUR 33 will be imposed.

Prílohy: 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do EP

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Čítať viac
MŠ Nezbudská Lúčka

OZNAM – Veľkonočné prázdniny v MŠ

Veľkonočné prázdniny v materskej škole

,,Maľované vajíčko,

pekný božtek na líčko,

k tomu zdravia moc

a veselú Veľkú noc.“

Riaditeľka  materskej školy oznamuje rodičom, že v našej materskej škole budú veľkonočné prázdniny

od štvrtku 18.04. 2019 – 23. 04. 2019.

Deti prídu do materskej školy v stredu 24. 04. 2019.

Za porozumenie ďakujeme.

Čítať viac
rybárska brigáda web

Rybárska brigáda Strečno – Nezbudská Lúčka

Slovenský rybársky zväz pozýva všetkých, ktorí majú záujem o čistejšiu prírodu, na rybársku brigádu Strečno – Nezbudská Lúčka, lokalita Váh č. 14, Lom Nezbudská Lúčka. Brigáda sa uskutoční v nedeľu 14.apríla.2019  so zrazom o 7:00 hod. pred obecným úradom Strečno. 

Bude sa realizovať: výrez krovín, čistenie a úprava chodníkov a zber odpadu.

Na brigádu je potrebné si doniesť rukavice, čižmy, nožnice, pílku atď.

Kontakt: Marián Oberta 0907 575 930

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Prvá arbitražná k. s. – Odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácii“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO: 00 210 722  (ďalej len ako „Družstvo“) a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k. s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364.

Likvidátor za účelom speňaženia nehnuteľného majetku vo vlastníctve Družstva pristúpil k procesu speňažovania majetku, a to za nasledovných podmienok (viď. príloha):

Prvá arbitrážna – Ponuka

Čítať viac