KONTAKT NA OBEC

erb_400
Obec Nezbudská Lúčka
Nezbudská lúčka 130
013 24 Nezbudská Lúčka

 

Kontaktné údaje
Mobil: 0911 925 692
E-mail: obec@nezbudskalucka.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00648256
DIČ: 2020689341
Nie sme platcami DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:SK98 5600 0000 0031 9315 5001

Kompetencie:
Obec Nezbudská Lúčka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Zodpovedná:		Ing. Janka Švábiková Zaťková

Kontakt:			0911 704 851
Email:			stavebnyurad@varin.sk
				janka.zatkova@varin.sk

Úradné hodiny Spoločného stavebného úradu vo Varíne:
Pondelok:	8:00 - 11:00   12:00 - 15:00
Streda:		9:00 - 11:00   12:30 - 17:00
Zodpovedná:			Mgr. Katarína Śutáková
Kontakt:				0911 704 803
TES Media s.r.o.
Kontakt:				0917 678 799

SSE a.s. (elektrárne)
Kontakt:				0800 159 000

SPP a.s. (plynárne)
Kontakt:				0850 111 727

SEVAK s.r.o. (vodárne)
Kontakt:				041 7071 711