Správy

Home/Aktuality v obci/Oboznámenie s podkladmi pre vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby – Pavlína Hons

Oboznámenie s podkladmi pre vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby – Pavlína Hons

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov vedie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby:

stavba : Rekreačná chata, oplotenie, spevnené plochy, žumpa, el. NN prípojka
stavebník :  Pavlína Hons, Tulská 1683/12, 010 08 Žilina
pozemok : parc. č. 5086/271, 5086/270, 5086/302, 5086/1 (parc. reg. „E“ 1092/1, 1091), 5092/1, 5086/43 KN v katastrálnom území  Nezbudská Lúčka.

Stavebný úrad oznamuje účastníkom konania doplnenie podkladov k vydaniu rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby; účastníci tohto konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať.

Celé znenie Oznámenia nájdete tu: Hons Paulina Oboznamenie s podkladmi pre dodatocne povolenie

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu