Správy

Home/Aktuality v obci/Oboznámenie s podkladmi pre vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby

Oboznámenie s podkladmi pre vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 5 písm. a) ods. 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov vedie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby

začatie spojeného územného a stavebného konania.

stavba : Prístavby, nadstavba, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 140
stavebník : Viola Tavačová, M. Ilovského 433/23, 01324 Strečno v zastúpení Ing. Daniel Drábik, Trnavská 8, 010 08 Žilina
pozemok : registra „C“ parc. č. 5066/1, 5066/2, 5067/1, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Oznámenia nájdete tu:

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu