Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o oprave chyby vo vyhotovení rozhodnutia – Rabatin, Rabatinová

Oznámenie o oprave chyby vo vyhotovení rozhodnutia – Rabatin, Rabatinová

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydal dňa  11.09.2020 pod č. 2020/20263/SÚ/Za rozhodnutie, ktorým povolil stavbu „Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí, žumpa“ na pozemkoch parc. č. 5086/263, 5086/42, 5092/29, 5092/28, 5092/1 C KN katastrálne územie Nezbudská Lúčka.

Pri vyhotovení rozhodnutia došlo k zrejmej chybe v písaní a nesprávnosti:

  • na prvej strane rozhodnutia, je nesprávne uvedená adresa stavebníka v znení:

Stavebník: Helena Rabatinová a Boris Rabatin,
Adresa: 010 01 Žilina, J. Vojtaššáka 3148/4

Správne znenie textu:

Stavebník: Helena Rabatinová a Boris Rabatin,
Adresa: 010 01 Žilina, Gabajova 2593/22

 

Celé znenie rozhodnutia nájdete TU: Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia – Rabatinovci

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu