Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o výsledku žrebovania náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva

Oznámenie o výsledku žrebovania náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva

Oznam na zverejenenie

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka,
IČO: 00648256, DIČ: 2020689341, Mobil: 0911 491 548, email: obec@nezbudskalucka.sk


Číslo p.: 496/2020

V Nezbudskej Lúčke, 04. mája 2020

Oznámenie o výsledku žrebovania náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva

Nakoľko dňa 07.04.2020 bolo zaevidované oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva zo strany pani Márie Líškovej, dňa 04.05.2020 zasadala miestna volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí (z roku 2018). Postupovalo sa v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 1, ktorý hovorí „Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3“.

Keďže došlo k rovnosti hlasov u dvoch oprávnených náhradníkov s rovnakým počtom platných hlasov postupovalo sa v zmysle § 189 ods. 3, ktorý hovorí: „Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti viacerých politických strán, koalícií alebo nezávislí kandidáti rovnaký počet platných hlasov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca obecného zastupiteľstva žrebom.“ Na základe žrebu bola dňa 04.05.2020 ako nastupujúci náhradník vyžrebovaná

Edita Jarošová (Slovenská národná strana)

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu