Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o začatí kolaudačného konania – studňa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – studňa

studňa na web

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Navrhovateľ Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina podal na tunajšom úrade dňa 15.02.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „Vŕtaná studňa“ – ako neoddeliteľná súčasť rodinného domu za účelom zásobovania novostavby rodinného domu pitnou vodou.

Stavebné povolenie na vyššie uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Nezbudská Lúčka pod
č. 983/2019 zo dňa 16.12.2019 stavebníkovi Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina. Súčasne bolo vydané i povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd.

Dňom 25.02.2021 sa začalo kolaudačné konanie.

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 63 zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Z. z. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje v súlade s § 80 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

23.03.2021 /utorok/ o 10,00 hod.

so stretnutím na mieste stavby na pozemku parc. CKN č. 5155/33 v k. ú. Nezbudská Lúčka.

Celé znenie oznámenia TU:

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu