Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania – Melo, Melová

Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania – Melo, Melová

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 5 písm. a) ods. 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a v znení ďalších predpisov oznamuje

začatie spojeného územného a stavebného konania.

stavba : Novostavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí, žumpa, plynová prípojka, studňa pre úžitkovú vodu
stavebník : Ing. Martin Melo a manželka Mgr. Jana Melová, obaja bytom Nezbudská Lúčka 23, 01324 Strečno
pozemok : registra „C“ parc. č. 5086/165, 5086/164, 5086/160, 5086/278, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Oznámenia nájdete tu:

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu