Správy

Home/Aktuality v obci/Stavebné povolenie – Rabatin, Rabatinová

Stavebné povolenie – Rabatin, Rabatinová

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka a rozhodol 

o povolení stavby

stavba : Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí, žumpa
stavebník : Helena Rabatinová a Boris Rabatin
pozemok : parc. č. 5086/263, 5086/42, 5086/29, 5086/28, 5092/1 CKN, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Stavebného povolenia nájdete tu: Stavebné povolenie – Rabatin, Rabatinová

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu