Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania – Dikoš, Dikošová

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania – Dikoš, Dikošová

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje

začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou

stavba : „Rekreačná chata“
stavebník : Dikoš Jozef, Dikošová Andrea, bytom Tulská 2979/25, 010 08 Žilina
pozemok : parc. č. 5086/273, 5086/274 CKN, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Oznámenia nájdete tu: Dikoš_Oznámenie o začatí konania – Chata

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu