Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechodne niektorých pôsobností z orgánov  štátnej správy na obce a VÚC, v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje

začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania

stavba : „Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí, žumpa“
stavebník : Helena Rabatinová a Boris Rabatin v zastúpení ALORA STORE, s.r.o.
pozemok : parc. č. 5086/263, 5086/42, 5092/29, 5092/28, 5092/1 CKN, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Rozhodnutia nájdete tu: Rabatinova na zverejnenie – 8-2020

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu