Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie rozhodnutia č. 2020/20588/SÚ/MLA/R – verejná vyhláška – Tavačová Viola

Oznámenie rozhodnutia č. 2020/20588/SÚ/MLA/R – verejná vyhláška – Tavačová Viola

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v správnom konaní o dodatočnom povolení stavby vydal rozhodnutie č. 2020/20588/SÚ/MLA/R, ktorým dodatočne povolil zrealizované stavebné práce na stavbe

stavba : Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 140
stavebník :  Viola Tavačová, M. Ilovského 433/23, 013 24 Strečno v zastúpení Ing. Daniel Drábik, Trnavská 8, 010 08 Žilina
pozemok : registra „C“ parc. č. 5066/1, 5066/2, 5067/1 kat. územie Nezbudská Lúčka.

Predmetné rozhodnutie, ktoré stavebný úrad doručoval účastníkovi konania Blažejovi Samcovi sa vrátilo s poznámkou adresát neznámy. Preverením bolo zistené, že menovaný účastník konania je v registri osôb evidovaný ako zomrelý dňa 29.06.2015

Celé znenie Rozhodnutia nájdete tu:

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu