Správy

Home/Aktuality v obci/Prijímanie detí do Materskej školy v Nezbudskej Lúčke

Prijímanie detí do Materskej školy v Nezbudskej Lúčke

MŠ Nezbudská Lúčka

ZÁPIS DIEŤAŤA DO MŠ

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ NEZBUDSKÁ LÚČKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle §59 a §59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 438/2020 Z. z. na základe:

  • žiadosti zákonného zástupcu ( žiadosť podpísaná obomi zákonnými zástupcami)
  • potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • spravidla dieťa od troch rokov veku
  • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, pričom k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Prednostne sa prijíma:

  • dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, j. 5-ročné dieťa, ktoré dovŕši vek 5 rokov do 31.8.2021 . Povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ trvá jeden školský rok, ak nejde o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (predtým odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky).

Tlačivo žiadosti je k dispozícii v materskej škole a na webovom sídle
https://msnezbudskalucka.webnode.sk

Miesto podania žiadosti:
osobne v MŠ Nezbudská Lúčka  od 7:00 do 16:00 hod.
poštou na adresu materskej školy:
Materská škola Nezbudská Lúčka
Nezbudská Lúčka 2
Nezbudská Lúčka 013 24

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu:  msnezbudskalucka@gmail.com

Termín podania žiadosti: od 01. 05. 2021 do 31. 05. 2021

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 vydá riaditeľka MŠ do 15. júna 2021 poštou.

V Nezbudskej Lúčke, dňa: 01.05.2021

Mgr. Mária Pösová
riaditeľka materskej školy

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu