Správy

Home/Aktuality v obci/Rozhodnutie o umiestnení stavby – Rabatinová a Rabatin

Rozhodnutie o umiestnení stavby – Rabatinová a Rabatin

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zastúpené v správnom konaní starostom obce podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh podľa § 32 – § 40 stavebného zákona, a v zmysle §§ 39,  39a/ods. 1/ stavebného zákona vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby,

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu:

Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí,   žumpa,“

(ďalej len „stavba“) na pozemkoch parc. č. 5086/263, 5086/42, 5092/29, 5092/28, 5092/1 C KN katastrálne územie Nezbudská Lúčka (stavba „rodinný dom, žumpa“ –  na pozemku parc. č. 5086/263 C KN, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc. č. 5086/42, 5092/29, 5092/28, 5092/1 C KN).

 

Navrhovateľ:

Helena Rabatinová a Boris Rabatin, bytom 010 01 Žilina, Gabajova 2593/22 (v zastúpení ALORA STORE, s. r. o., Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina).

 

Bližšie informácie v prílohe:Rozhodnutie o umiestnení stavby – Rabatinová, Rabatin

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu