KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA NEZBUDSKÁ LÚČKA

Pri OZ v Nezbudskej Lúčke sú zriadené tieto komisie:

 1. Verejného záujmu
  Predseda: Bielik Jozef
  Člen: Mgr. Zelníková Jana
  Člen: Ing. Baránek Jozef
 2. Verejného poriadku
  Predseda: Ing. Baránek Jozef
  Člen: Bielik Jozef
  Člen: Niník Peter
 3. KOMISIA: Kultúrna a ekonomická
  Predseda: Jarošová Edita
  Člen: Mgr. Zelníková Jana
  Člen: Ďurčová Zuzana
 4. KOMISIA: Stavebná
  Predseda: Niník Peter
  Člen: Bielik Jozef
  Člen: Loderér Vladislav

Komisie boli zriadené v zmysle § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ), ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.

Komisie sú zložené z poslancov OZ a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisie vymedzuje OZ podľa miestnych podmienok a potrieb.