Dokumenty na stiahnutie

Dane

PRIZNANIE k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherne hracie prístroje
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb – stavba slúžiaca na jeden účel
Daň zo stavieb – stavba slúžiaca na viaceré účely
Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome
Priznanie k dani za psa
Priznanie k dani za predajné automaty
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa § 17 ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Poučenie na vyplnenie priznania
Príloha k opatreniu MF 021249_2014_725-1
Vzor poučenia 2015

Žiadosti

Žiadosť o výrub drevín

Žiadosť o povolenie rozkopávky

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o poskytnutie dotácie

Stavebný úrad

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

DS – Ohlásenie drobnej stavby – tlačivo, vzor

DS – Poučenie k Drobnej stavbe

Prehlásenie o výkone odborného dozoru stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na prípojku

Ostatné

Rokovací poriadok obce Nezbudská Lúčka – platný od 21.2.2019 + príloha

Zásady odmeňovania poslancov a členov – platné od 21.2.2019

Štatút obce

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce NL

Zásady hospodárenia s majetkom obce NL

Prevádzkový poriadok KD

Oznámenie o uložení telesných pozostatkov

Interná smernica č. 4/2016 – o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti