Dokumenty na stiahnutie

Dane


1_Poučenie na vyplnenie Priznania k DzN
2a_Tlačivo – Priznanie k DzN – pdf.
2b_Tlačivo – Priznanie k DzN – na vyplnenie v elektronickej podobe
3_Potvrdenie_o_podani_priznania

Stavebný úrad


Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na prípojku
Žiadosť-o-predĺženie-lehoty-na-predloženie-dokladov-Krasňany
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Žiadosť-o-zmenu-lehoty-dokončenia-stavby-Krasňany
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Prehlásenie o výkone odborného dozoru stavby
Žiadosť o povolenie rozkopávky
DS – Ohlásenie drobnej stavby – tlačivo, vzor
DS – Poučenie k Drobnej stavbe
Žiadosť o povolenie vodnej stavby a odber podzemných vôd
Žiadosť o dodatočné povolenie vodnej stavby a súčasne návrh na kolaudáciu stavby a s ním súvisiace osobitné užívanie vôd na dobu určitú

Sociálny úrad


Žiadosť na posúdenie odkázanosti – N.L

Sociálne nájomné byty


Žiadosť o nájomný byt + dotazník + čestné prehlásenie + prílohy

Povinná príloha k žiadosti o nájomný byt – čestné vyhlásenie Majetok

Ostatné


Žiadosť o výrub drevín
Žiadosť o poskytnutie dotácie
Oznámenie o uložení telesných pozostatkov

Dokumenty obce


Rokovací poriadok obce Nezbudská Lúčka – platný od 21.2.2019 + príloha
Zásady odmeňovania poslancov a členov – platné od 21.2.2019
Štatút obce
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce NL
Zásady hospodárenia s majetkom obce NL
Prevádzkový poriadok KD
Interná smernica č. 4/2016 – o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti