Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,   v zmysle § 36 ods. 1 staveného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom neznámym účastníkom konania sa v zmysle § 36 ods. 4 doručuje verejnou vyhláškou a v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania.

Stavba:

„Izolovaný rodinný dom 1 b.j,  prípojky inžinierskych sietí, žumpa,“ na pozemkoch parc. č.  5086/263, 5086/42, 5092/29, 5092/28, 5092/1 C KN  kat. územie Nezbudská Lúčka.

Navrhovateľ:

Helena Rabatinová a Boris Rabatin, bytom 010 01 Žilina, Gabajova 2593/22 (v zastúpení ALORA STORE, s. r. o., Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina).

 

Bližšie informácie v prílohe:Oznámenie o územnom konaní a upustení od UP – Rabatinová, Rabatin

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu