Správy

Home/Aktuality v obci/Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK – záverečné stanovisko

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK – záverečné stanovisko

enviroportal web

Okresnému úradu Žilina, odbor  starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Znenie záverečného stanoviska k predmetnej stratégii udržateľného rozvoja dopravy nájdete tu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne
alebo tu: zs-akt-surdm-21-12-2020-

Informácia pre občanov:
Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť na obecnom úrade Nezbudská Lúčka počas úradných hodín, a je možné z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu