Správy

Home/Aktuality v obci/Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK

enviroportal web

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 48 Žilina, doručil dňa 09.04.2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k správe o hodnotení strategického dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni v čase od 8:00 – 14:00 hod. osobne na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina, telefónne číslo: 041/7335696.

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Nezbudská Lúčka počas úradných hodín.

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu