Správy

Home/Aktuality v obci/Územné rozhodnutie – Hroza, Hrozová

Územné rozhodnutie – Hroza, Hrozová

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v územnom konaní posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby a vydáva rozhodnutie o umiestnení stavy

stavba : Novostavba rodinného domu, el. NN prípojka, žumpa, studňa
stavebník : Miroslava Hrozová, Jaseňova 3221/28, 010 07 Žilina
v zastúpení Ing. Daša Sochová, DMS reality, s. r. o., Krasňany 338
a Lukáš Hroza, Jaseňova 3221/28, 010 07 Žilina
pozemok : registra „C“ parc. č. 5086/304, 5086/307, 5086/308 (el. NN prípojka na pozemku registra „C“ parc. č. 5106/1, 5351/1, 5351/18, 5351/19, 5351/27) kat. územie Nezbudská Lúčka.

Celé znenie Územného rozhodnutia nájdete tu:
Vyveska_Uzemne rozhodnutie Hrozova a Hroza
Vyveska_Uzemne rozhodnutie_Hrozova a Hroza SITUACNY VYKRES

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu