Správy

Home/Aktuality v obci/Územný plán regiónu Žilinského kraja – verejná vyhláška

Územný plán regiónu Žilinského kraja – verejná vyhláška

enviroportal web

Okresnému úradu Žilina, odbor  starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Znenie predmetného oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ nájdete tu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

Informácia pre občanov:
Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť na obecnom úrade Nezbudská Lúčka počas úradných hodín, a je možné z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina
e-mail: dagmar.grofova@minv.sk
tel.: 041/ 733 5696

Zverejnené dňa 15.04.2021

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu