Správy

Home/Aktuality v obci/Verejná vyhláška – oznámenie o strategickom dokumente

Verejná vyhláška – oznámenie o strategickom dokumente

Oznam na zverejenenie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, predkladá verejnosti oznámenie o strategickom dokumente

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“  je  zverejnené aj na internetovej stránke
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

Informácie pre verejnosť
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ je možné predkladať najneskôr do 17. 09. 2021 na adresu:

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

e-mail: dagmar.grofova@minv.sk
tel. : (041) 733 5696

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Zverejnené dňa 03.09.2021

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu