Správy

Home/Aktuality v obci/Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania

pamiatkový úrad na web

Krajský pamiatkový úrad Žilina (ďalej len „správny orgán“), ktorý je v zmysle § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v z.n.p. (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok“) v z.n.p.

OZNAMUJE ZAČATIE KONANIA

na základe žiadosti Považského múzea v Žiline, Topoľová 1, 010 03  Žilina vo veci vydania rozhodnutia o prípustnosti vykonať archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely  podľa § 35 ods. 5 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona oprávnenou právnickou osobou, Považské múzeum, spôsobom vykonávania výskumu – povrchovou prospekciou, výskumom detektorom kovov a v odôvodnených prípadoch malou sondážou v k. ú. Krasňany, Varín a Nezbudská Lúčka za účelom overenia archeologického potenciálu vytypovaných území a zistenia rozsahu prípadných archeologických nálezísk MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA predmetných katastrov.

Cele znenie vyhlášky TU: 2020_11015_Krasnany_Varin_Nezbud_Lucka_Prieskum_katastrov_detektorom

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu