Správy

Home/Aktuality v obci/Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania

Dom na web

Stavebník Ing. Rastislav Mikula, bytom 038 61 Vrútky, Francúzkých partizánov 70, podal dňa 17.07.2019 a doplnil dňa 23.03.2020, na tunajšom úrade žiadosť o povolenie zmeny nedokončenej stavby „Preložka 22 kV linky č. 206 do zemnej káblovej 22 kV el. siete“ – líniová stavba (na pozemkoch parc.  č. 5203/4, 5203/5, 5203/8, 5359/13, 5206/6, 5206/7, 5206/4, 5359/15, 3918/3, 3918/1, 3919/1, 3907/1, 3903, 3904/1,2) C KN kat. územie Nezbudská Lúčka. Uvedeným bodom bolo začaté stavebné konanie o zmene nedokončenej stavby.

Cele znenie Oznámenie nájdete tu: Ing. Rastislav Mikula preložka 22kV linky č. 206

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu