Správy

Home/Aktuality v obci/Zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie

začiatok školy - web

Zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl  bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020 a bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí.

OZNAM viď TU: Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Materská škola Nezbudská Lúčka  bude prijímať žiadosti v elektronickej podobe na email školy: msnezbudskalucka@gmail.com do 20.05.2020. Osobne sa budú podávať prihlášky v budove materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení  dňa 06.05 2020 v čase od 7.00 hod. do 10.00 hod.)

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa v momentálnej situácií nevyžaduje,  zákonní zástupcovia ho musia  dodatočne priložiť. Ak sa jedná o dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ale taktiež ho zákonní zástupcovia musia doložiť dodatočne. Žiadosť nájdete v tlačivách na stiahnutie na stránke materskej školy https://msnezbudskalucka.webnode.sk.  Rodič, ktorý nemá možnosť si prihlášku vytlačiť ju dostane v materskej škola  dňa  06.05 2020 a môže si vyplniť priamo v priestoroch MŠ .

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z..

 • materská škola poskytuje celodenné a poldenné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov
 • prijímame dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od 3. do 6. rokov veku dieťaťa,
 • súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od detského lekára (v momentálnej situácií ho zákonný zástupca prinesie dodatočne),
 • rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka Materskej školy v Nezbudskej Lúčke
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné). Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky.

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ:

 • prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili 5 rokov,
 • deti s odloženou  povinnou školskou dochádzkou  a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

Pred vstupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a základy stolovania. T. j. umývať sa, používať WC (dieťa nesmie nosiť plienky – ani na spanie), čiastočne sa obliekať, obúvať, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše, piť z otvoreného pohára a pri jedení samostatne používať lyžicu.

PRIJÍMACÍ POSTUP:

 • vyplnenie tlačiva „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“, ktorú rodič dostane priamo v materskej škole, prípadne na našej webovej stránke https://msnezbudskalucka.webnode.sk/
 • potvrdenie tlačiva detským lekárom ( dodatočne sa priloží)
 • odovzdanie prihlášky do rúk riaditeľky materskej  školy: (termín 06.05.2020 )
 • odovzdanie v elektronickej podobe na email školy msnezbudskalucka@gmail.com do 20.05.2020
 • prevzatie rozhodnutia o prijatí ,či neprijatí dieťaťa do MŠ do 30.06.2020

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 v rezorte školstva  boli uzatvorené školy až do odvolania, preto žiadame rodičov,  aby pri odovzdávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy dodržiavali nasledovné podmienky v priestoroch materskej školy.

Prosíme dodržiavať nasledovné podmienky:

 • vstup len v rukaviciach a s ochranným rúškom,
 • so žiadosťou príde LEN 1 osoba na rodinu – nechoďte rodičia spolu s deťmi,
 • v budove budú max 2 osoby, ostatní budú čakať pred budovou materskej školy v 2 metrových odstupoch.
 • osobe, ktorá príde podať žiadosť:
  • nesmie byť nariadené karanténne opatrenie,
  • nesmie mať príznaky respiračných ochorení, zvýšenú teplotu
  • nesmie žiť v jednej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe
  • nesmela prísť do kontaktu s osobou, u ktorej bol potvrdený výskyt koronavírusu.

Mgr. Mária Pösová, riaditeľka MŠ

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu