Ročný archív : 2016

Home/2016

Otvorenie denného stacionára pre seniorov – Strečno, Belá

Dňa 2. januára 2017 otvárajú neziskové organizácie Custodia Trenčín a Diamont J&D po prvý krát DENNÝ STACIONÁR pre senior v obciach Strečno a Belá. V týchto zariadeniach bude poskytovaná: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby sociálne poradenstvo sociálna rehabilitácia stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient sám) pitný režim a občerstvenie zabezpečíme na náklady n.o. pracovná terapia rozmanitá záujmová činnosť Tieto
Čítať viac

Strategický dokument – Územný plán obce Varín

Obecný úrad Nezbudská Lúčka zverejňuje Strategický dokument ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VARÍN, ktorý predložil starosta obce Varín Ing. Michal Cvacho a vypracoval Ing. Arch. Vladimír Barčiak. V zmysle § 4 ods. (1) a (2) písm. b) ide o strategický dokument s miestnym  dosahom o územnoplánovaciu dokumentáciu obce. Hlavným cieľom tohto dokumentu je priniesť komplexné riešenie územného rozvoja
Čítať viac

Realizácia rekonštrukcie Materskej školy

Obecný úrad Nezbudská Lúčka informuje verejnosť, že na základe projektu cez nadáciu ČSOB sa obci podarilo získať  3 000 eur na rekonštrukčné práce MŠ: stierkovanie, maľovanie, obnova stropov. Projekt bol podaný v septembri 2015 a ukončený v auguste 2016. Schvaľovanie sa realizovalo na základe odporúčania zamestnanca skupiny ČSOB  Mgr. Jany
Čítať viac

Účtovná závierka obce k 31.12.2015

Obecný úrad Nezbudská Lúčka zverejňuje SPRÁVU A DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 v zmysle ustanovenia § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovno závierkou
Čítať viac

Poďakovanie od Materskej školy

Riaditeľka Danka Kořinková a pani učiteľka Jana Staňová SRDEČNE ĎAKUJÚ VŠETKÝM za nezištnú pomoc počas celého školského roka, ktorú poskytli pre Materskú školu Boris a Zuzana Šutkovci, Ing. Rastislav Mikula, p. Marta Hurková, p. Pivková, p. Briestenský, p. Tarabová, p. Magočová, p. Paučinová, p. Šupejová a p. Štadániová. Ďakujeme!
Čítať viac

Prehľad počtu obyvateľov v obci Nezbudská Lúčka

Obecný úrad Nezbudská Lúčka zverejňuje prehľad počtu obyvateľov v obci k 31.05.2016   Obec /mesto/ Počet obyvateľov celkom Počet obyvateľov Počet obyvateľov Počet osôb podľa vekových kategórií do 15 rokov nad 15 rokov Muži Ženy A* D 06* D 1* D 18* Nezbudská Lúčka 408 53 355 207 201 344 0 2 62   A*       – fyzické osoby nad  18 rokov veku D 06*  – deti do 6 mesiacov veku D 1*    – deti od 6 do
Čítať viac

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

V súlade s príslušným ustanovením zákona č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude činnosť hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka v 2. polroku 2016 zameraná na výkon kontrolnej činnosti a na spracovanie odborného stanoviska k návrhu
Čítať viac