Ročný archív : 2018

Home/2018

Vyhlásenie II. termínu VOĽBY hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka

Obecné zastupiteľstvo obce Nezbudská Lúčka Uznesením č. 46/2018 zo dňa 12.12.2018 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) „II. termín voľby hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka“, ktorá sa uskutoční dňa 23.01.2019 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Nezbudskej
Čítať viac

Poďakovanie za inštaláciu osvetlenia pri vstupe do obce

POĎAKOVANIE ZA OSADENIE a INŠTALÁCIU OSVETLENIA PRI VSTUPE DO OBCE   2018 Nápad a myšlienka: Bielik Jozef Auto-moto PLOŠINU zabezpečili: Bielik Jozef a Bielik Dominik Osadenie stĺpu, zváranie, natieranie, oceľové lanká, celá montáž a realizácia: Bielik Jozef, Bielik Dominik, Chovanculiak Miroslav Pripojenie osvetlenia na obecné osvetlenie: Dudus Radovan Občerstvenie - čaj, káva: Žideková Mária Diódové osvetlenie daroval obci: Kubička Peter  Osvetlenie hviezda: Obecný úrad             
Čítať viac

Poďakovanie za osadenie a osvetlenie vianočného stromčeka 2018

Poďakovanie za osadenie a osvetlenie vianočného stromčeka 2018 Obecný úrad Nezbudská Lúčka srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do osádzania a osvetlenia vianočného stromčeka i zvonice v našej obci. Veríme, že táto vianočná výzdoba bude robiť radosť našim občanom i návštevníkom našej obce počas celých vianočných sviatkov. Auto s rukou BEZPLATNE požičal
Čítať viac

Návrh rozpočtu na rok 2019

Dávame do pozornosti Návrh rozpočtu obce Nezbudská Lúčka na rok 2019 a dva nasledujúce roky. Pripomienky ku navrhovanému rozpočtu môžete zasielať najneskôr do 6.12.2018: písomne na adresu Obecného úradu Nezbudská Lúčka , Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka , odovzdať v podateľni Nezbudská Lúčka, mailom na adresu nezbudskalucka130@gmail.com ústne predniesť
Čítať viac

Registrácia chovu ošípaných

INFORMÁCIA Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žilina (RVPS) V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie Slovenskej republiky je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných a to predovšetkým na území
Čítať viac

Vyhlásenie VOĽBY hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka

Obecné zastupiteľstvo obce Nezbudská Lúčka Uznesením č. 40/2018 zo dňa 29.10.2018 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) „Voľbu hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka“, ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Nezbudskej Lúčke na
Čítať viac

Správa o hodnotení a oznámenie o začatí správneho konania

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy oznamuje, že vo veci stavby cyklodopravná trasa: "Žilina - Vrútky - Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin mimo cestného telesa I/18 začal správne konanie  vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov
Čítať viac

Výzva na predloženie ponuky

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. si Vás v rámci prieskumu trhu dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet "Zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Nezbudská Lúčka - Strečno". Viac informácii nájdete v prílohe. List č. 30828_2018_SeON Výzva na predloženie ponuky
Čítať viac

Oznámenie o mieste a čase konania volieb

Obec Nezbudská Lúčka v súlade s § 21 ods. 3 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom Oznámenia o mieste a čase konania volieb (viď príloha) informuje voličov o mieste a čase konania volieb. Oznámenie o
Čítať viac