Mesačný archív : júl 2020

Home/2020/júl

Verejné prerokovanie vo veci strategického dokumentu ŽSK

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako obstarávateľ strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK" oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení uvedeného strategického dokumentu v zmysle príslušného zákona sa uskutoční dňa 12.08.2020 o 10:00 hod. v Kongresovej sále Mestského úradu Žilina, Námestie obetí komunizmu
Čítať viac

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – AKTÍVNA SVAHOVÁ DEFORMÁCIA  (ZOSUV PÔDY) dňa 10.7.2020 v katastri obce Nezbudská Lúčka a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v
Čítať viac

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu NEZBUDSKÁ LÚČKA OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanom dňom 23.07.2020 Lodererová Viera, narodená 21.09.1971 (meno, priezvisko
Čítať viac

POZVÁNKA na verejnú diskusiu – CYKLOTRASA

POZVÁNKA na verejnú diskusiu poslancov a obyvateľov obce Nezbudská Lúčka o plánovanej cyklotrase prechádzajúcej katastrom obce Nezbudská Lúčka v stredu 22.07.2020 o 17.00 v sále Kultúrneho domu Starostka obce Ing. Adriana Vraňanová Kubičková pozýva poslancov a občanov na stretnutie venované verejnej diskusii o plánovanej cyklotrase prechádzajúcej katastrom našej obce Nezbudská Lúčka. Zámerom stretnutia je priblížiť plánovaný projekt stavby - cyklodopravná
Čítať viac

Verejná vyhláška – oznámenie o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o nariadení ústneho pojednávania

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade
Čítať viac