Mesačný archív : júl 2020

Home/2020/júl (Page 2)

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania

Stavebník Ing. Rastislav Mikula, bytom 038 61 Vrútky, Francúzkých partizánov 70, podal dňa 17.07.2019 a doplnil dňa 23.03.2020, na tunajšom úrade žiadosť o povolenie zmeny nedokončenej stavby "Preložka 22 kV linky č. 206 do zemnej káblovej 22 kV el. siete" - líniová stavba (na pozemkoch parc.  č. 5203/4, 5203/5, 5203/8,
Čítať viac