Ročný archív : 2020

Home/2020 (Page 5)

Výskyt moru včelieho plodu – oznámenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina Vám oznamuje, že laboratórnym vyšetrením bol Štátny veterinárnym potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne potvrdený mor včelieho plodu  v katastrálnom území Strečno. V ohnisku nákazy boli nariadené opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia choroby moru včelieho plodu - Paenibacillus larvae. Ako ochranné pásmo boli vyhlásené
Čítať viac

Výzva na doplňujúce voľby členov Rady školy pri MŠ

Obec Nezbudská Lúčka Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka  V zmysle §25 ods. 12 písm. b) Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 7.9.2020 vzdala členstva v Rade školy pri Materskej škole, Nezbudská Lúčka
Čítať viac

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme VYHLASUJE Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Nezbudská Lúčka   Požadované kvalifikačné
Čítať viac

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v piatok 4.9.2019 budú vedľa parkoviska na zákrute (oproti domu s. č. 83) pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné. V rámci ekonomického nakladania s kapacitou kontajnerov žiadame občanov, aby nadrozmerný odpad rozoberali prípadne rozbili, aby sa ušetrilo
Čítať viac

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 01.09.2020.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia
Čítať viac

Zmeny v zabezpečení epidemiologickej situácie od 1. septembra 2020 – COVID 19

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám: CESTOVANIE: Zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín sa vzhľadom na významné zhoršenie epidemiologickej situácie v ostatných dňoch od 1. septembra
Čítať viac

Začiatok školského roka 2020/2021 – Základná škola s materskou školou Varín

Základná škola s materskou  školou Ondreja  Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín Oznam Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Ondreja  Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 9: 00 hodine v jednotlivých triedach.  Žiaci prvého, druhého a piateho ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi na školskom dvore.
Čítať viac

Začiatok školského roka 2020/2021 – materská škola Nezbudská Lúčka

Naše milé detičky, tešíme sa na vás všetkých ,nových aj minuloročných škôlkarov, ktorí k nám zavítajú  a začnú s nami nový školský rok, ktorý začína v stredu 2. septembra 2020. Materská škola je otvorená od 7. 00 hodiny ráno  a jej prevádzka končí o 16. 00 hodine. ( Nezabudnite si papučky a pyžamko). Tešia sa na vás vaše pani učiteľky Majka a
Čítať viac

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Nezbudská Lúčka k stavbe cyklodopravnej trasy „ Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky -Martin mimo cestného telesa I/18 (Cyklodopravná trasa)" Podľa §82 odst. 7 zákona č.543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Nezbudská Lúčka  ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí
Čítať viac