Ročný archív : 2020

Home/2020 (Page 9)

OZNAM – odstávka el. energie a uzávera cesty na hornom konci obce

Dňa 06. mája 2020 t. j. v stredu v čase od 8:00 do 15:00 hodiny bude z dôvodu demontáže stĺpov veľmi vysokého napätia odpojená elektrická energia na niektorých odberných miestach na hornom konci obce. Odberatelia budú o odstávke upovedomení. Cestná komunikácia na horný koniec obce bude rovnako v čase od 8:00 do 15:00 hodiny vo veľmi obmedzenom režime. Chodci
Čítať viac

Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek

Združenie miest a obcí Slovenska informuje: Bratislava - 22. apríla 2020 - Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek. Zásielky bude doručovať v štandardne v obmedzenom ochrannom režime. Poskytovanie poštových služieb bude od štvrtka 23. apríla zabezpečené v štandardnom režime na celom území Slovenska. Slovenská pošta obnoví otváracie hodiny jednotlivých pobočiek a doručovanie doporučených zásielok.
Čítať viac

Nadácia TA3 ponúka samosprávam pomoc pri zásobovaní seniorov

Nadácia TA3 ponúka samosprávam pomoc pri zásobovaní seniorov Nadácia TA3 v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska reaguje na aktuálnu kritickú situáciu, vyvolanú nariadeniami a opatreniami, ktoré súvisia s elimináciou šírenia koronavírusu. Obmedzenie pohybu na verejnosti a minimalizácia kontaktu s okolím výrazne zasiahla najmä seniorov, ktorí sú najzraniteľnejšou časťou populácie. Nadácia TA3 má vo svojom štatúte aj
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – Usmernenie hlavného hygienika SR – 7. aktualizácia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 20.04.2020 vydal siedmu aktualizáciu Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným ochorením SARS-CoV-2. Zmeny sú vyznačené modro: Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia  
Čítať viac

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 48 Žilina, doručil dňa 09.04.2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a
Čítať viac

Koronavírus COVID-19 – Rozšírenie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 233/2020 zo 16. apríla 2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania  práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády
Čítať viac

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona
Čítať viac

Zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl  bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020 a bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí. OZNAM viď TU: Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 Materská škola Nezbudská Lúčka  bude prijímať žiadosti v elektronickej podobe na email školy: msnezbudskalucka@gmail.com
Čítať viac