Ročný archív : 2021

Home/2021

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 09.06.2021

Dňa 9.júna 2021 t. j. v stredu o 17:30 hodine sa uskutoční 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021 formou videokonferencie. Pozvánka na zasadnutie OZ 09.06.2021 + program rokovania Obec Nezbudská Lúčka pozýva na ON LINE Zastupiteľstvo o 17:30 cez program Zoom meeting. Prihlasovacie údaje do programu: Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/81935439156?pwd=UFd2ZDI2cFdGRmUrWnRPSjlsTUpVdz09 Meeting ID: 819 3543
Čítať viac

Všeobecné záväzné nariadenie ŽSK o zriadení SPŠ informačných technológií

Žilinský samosprávny kraj informuje o novom VZN, ktoré bolo schválené na zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja dňa 26. apríla 2021. Predmetom VZN č. 66/2021 je zriadenie Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín vrátane jej súčastí: Školského internátu a Školskej jedálne k 01.09.2021. VZN ŽSK 66/2021
Čítať viac

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy SR prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu Vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov na uplatnenie postupu na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou. Zoznam vlastníkov: Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom Celé znenie
Čítať viac

Oznámenie – začatie územného konania

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže sú stavebnému úradu známe pomery na stavenisku, stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci. Účastníci územného konania môžu svoje
Čítať viac

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán miestnej štátnej správy v zmysle príslušných zákonov na základe žiadosti o schválenie dokumentu "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina" ktorý zaslala Slovenská agentúra životného
Čítať viac