Mesačný archív : máj 2021

Home/2021/máj

Oznámenie – začatie územného konania

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže sú stavebnému úradu známe pomery na stavenisku, stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci. Účastníci územného konania môžu svoje
Čítať viac

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán miestnej štátnej správy v zmysle príslušných zákonov na základe žiadosti o schválenie dokumentu "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina" ktorý zaslala Slovenská agentúra životného
Čítať viac