Denný archív : 17. mája 2021

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán miestnej štátnej správy v zmysle príslušných zákonov na základe žiadosti o schválenie dokumentu "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina" ktorý zaslala Slovenská agentúra životného
Čítať viac