Denný archív : 19. mája 2021

Oznámenie – začatie územného konania

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže sú stavebnému úradu známe pomery na stavenisku, stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci. Účastníci územného konania môžu svoje
Čítať viac