Mesačný archív : júl 2021

Home/2021/júl

Verejná vyhláška – oznámenie o strategickom dokumente

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, predkladá verejnosti oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 2" Celé znenie oznámenia aj s odkazom na predmetný dokument nájdete TU: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmeny-doplnky Informácia pre občanov:Do uvedeného
Čítať viac

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Horváth, Horváthová

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v územnom konaní posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: stavba : Novostavba rekreačnej chaty, prípojky inžinierskych sietí, žumpa stavebník :  Ing. František Horváth a manželka Jana Horváthová v zastúpení Alfonz Klocáň, Nábrežná 763/3, 013 24 Strečno pozemok : registra "C" parc. č. 5216/2, 5216/3,
Čítať viac