Denný archív : 22. júla 2021

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Horváth, Horváthová

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v územnom konaní posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: stavba : Novostavba rekreačnej chaty, prípojky inžinierskych sietí, žumpa stavebník :  Ing. František Horváth a manželka Jana Horváthová v zastúpení Alfonz Klocáň, Nábrežná 763/3, 013 24 Strečno pozemok : registra "C" parc. č. 5216/2, 5216/3,
Čítať viac