Denný archív : 9. novembra 2021

Oboznámenie s podkladmi pre vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby – Pavlína Hons

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov vedie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby: stavba : Rekreačná chata, oplotenie, spevnené plochy, žumpa, el. NN prípojkastavebník :  Pavlína Hons, Tulská 1683/12, 010 08 Žilinapozemok : parc. č. 5086/271, 5086/270, 5086/302, 5086/1 (parc. reg. "E"
Čítať viac