Ročný archív : 2021

Home/2021 (Page 2)

OZNÁMENIE o začatí spojeného stavebného a územného konania a upustenie od ústneho pojednávania – Kubička

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie spojeného stavebného a územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. stavba : Novostavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí, žumpa, oplotenie, vsakovacia šachta, studňa pre úžitkovú vodu a vjazd stavebník :  Peter Kubička, Nezbudská Lúčka 154, 013 24 Strečno
Čítať viac

OZNÁMENIE – Začatie územného konania – Hrozová

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. stavba : Novostavba rodinného domu, el. NN prípojka, žumpa, studňa stavebník :  Miroslava Hrozová, Jaseňova 3221/28, 010 07 Žilina v zastúpení Ing. Daša Sochová, DMS reality, s. r. o., Krasňany 338 pozemok :
Čítať viac

Pracovná ponuka

Obec Nezbudská Lúčka príjme do pracovného pomeru zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu upratovanie/výdaj stravy v Materskej škole Nezbudská Lúčka. Miesto: Materská škola Nezbudská Lúčka Termín nástupu: ihneď Druh pracovného pomeru: skrátený úväzok Mzdové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Náplň práce:- upratovanie priestorov Materskej
Čítať viac

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

Štátna veterinárna a potravinová správa, Slovenská republika na základe  § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydáva Mimoriadne núdzové opatrenia súvisiace s kontrolou afrického moru ošípaných s platnosťou a účinnosťou od 03.08.2021
Čítať viac

Oznámenie rozhodnutia č. 2020/20588/SÚ/MLA/R – verejná vyhláška – Tavačová Viola

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v správnom konaní o dodatočnom povolení stavby vydal rozhodnutie č. 2020/20588/SÚ/MLA/R, ktorým dodatočne povolil zrealizované stavebné práce na stavbe stavba : Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 140 stavebník :  Viola Tavačová, M. Ilovského 433/23, 013 24 Strečno v zastúpení Ing.
Čítať viac

Verejná vyhláška – oznámenie o strategickom dokumente

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, predkladá verejnosti oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 2" Celé znenie oznámenia aj s odkazom na predmetný dokument nájdete TU: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmeny-doplnky Informácia pre občanov:Do uvedeného
Čítať viac

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Horváth, Horváthová

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v územnom konaní posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: stavba : Novostavba rekreačnej chaty, prípojky inžinierskych sietí, žumpa stavebník :  Ing. František Horváth a manželka Jana Horváthová v zastúpení Alfonz Klocáň, Nábrežná 763/3, 013 24 Strečno pozemok : registra "C" parc. č. 5216/2, 5216/3,
Čítať viac