Ročný archív : 2021

Home/2021 (Page 4)

Oznámenie – začatie územného konania

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže sú stavebnému úradu známe pomery na stavenisku, stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci. Účastníci územného konania môžu svoje
Čítať viac

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán miestnej štátnej správy v zmysle príslušných zákonov na základe žiadosti o schválenie dokumentu "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina" ktorý zaslala Slovenská agentúra životného
Čítať viac

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 05.05.2021

Dňa 5.mája 2021 t. j. v stredu o 17:30 hod. sa uskutoční 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021. Pozvánka_na_OZ_5.5.2021 + program Prílohy: k_bodu_č.6_Vyhodnotenie_pripomienky_ZÚ_2020 k_bodu_č.6_OZ_Stanovisko_HK_k_ZÚ__2020_NL k_bodu_č.6_DS_Záverečný_účet_2020_NL k_bodu_č.5_DS_Správa_o_výsledku_kontroly_máj_2021_NL k_bodu_č.5_Správa_o_výsledku_kontroly_máj_2021_NL
Čítať viac

03.05.2021 ZAČÍNA ASISTOVANÉ DOSČÍTAVANIE OBYVATEĽOV

Asistované sčítanie Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít. Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenia asistovaného sčítania bude
Čítať viac

SÚŤAŽ pri príležitosti Dňa Zeme 2021

Iniciatíva MIESTA PREČ vyhlasuje SÚŤAŽ pri príležitosti Dňa Zeme 2021 Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4. 2021) iniciatíva MIESTA PREČ vyhlasuje kreatívnu súťaž pre materské, základné a stredné školy v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK, ako aj pre širokú verejnosť. Iniciatíva Miesta preč je spoločným projektom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK a organizácií
Čítať viac

Očkovanie IMOBILNÝCH občanov prostredníctvom výjazdového tímu VÚC

V rámci splnenia úlohy z Rokovania určených členov krízového štábu OÚ Žilina (členov pandemického strediska OÚ) zo dňa 15.04.2021 vyzývame IMOBILNÝCH občanov, ktorí majú záujem dať sa zaočkovať formou výjazdového tímu VÚC Žilina, aby sa nahlásili na obecnom úrade Nezbudská Lúčka na telefónnom čísle 0911 491 548 alebo 0911 925 692, prípadne prostredníctvom
Čítať viac