AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina
MŠ Nezbudská Lúčka

Prijímanie detí do Materskej školy v Nezbudskej Lúčke

ZÁPIS DIEŤAŤA DO MŠ

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ NEZBUDSKÁ LÚČKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle §59 a §59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 438/2020 Z. z. na základe:

 • žiadosti zákonného zástupcu ( žiadosť podpísaná obomi zákonnými zástupcami)
 • potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch rokov veku
 • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, pričom k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, j. 5-ročné dieťa, ktoré dovŕši vek 5 rokov do 31.8.2021 . Povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ trvá jeden školský rok, ak nejde o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (predtým odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky).

Tlačivo žiadosti je k dispozícii v materskej škole a na webovom sídle
https://msnezbudskalucka.webnode.sk

Miesto podania žiadosti:
osobne v MŠ Nezbudská Lúčka  od 7:00 do 16:00 hod.
poštou na adresu materskej školy:
Materská škola Nezbudská Lúčka
Nezbudská Lúčka 2
Nezbudská Lúčka 013 24

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu:  msnezbudskalucka@gmail.com

Termín podania žiadosti: od 01. 05. 2021 do 31. 05. 2021

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 vydá riaditeľka MŠ do 15. júna 2021 poštou.

V Nezbudskej Lúčke, dňa: 01.05.2021

Mgr. Mária Pösová
riaditeľka materskej školy

Čítať viac
SODB - dosčítanie logo

03.05.2021 ZAČÍNA ASISTOVANÉ DOSČÍTAVANIE OBYVATEĽOV

Asistované sčítanie

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenia asistovaného sčítania bude asistované sčítanie prebiehať v našom okrese v období 03.05.2021 – 13.06.2021. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

Kontaktné miesto: Obecný úrad Nezbudská Lúčka/Kultúrny dom

Prevádzkové hodiny
Po:      07:00 – 15:00          
Ut:       07:00 – 15:00
St:       07:00 – 17:30
Št:       07:00 – 15:00
Pi:       07:00 – 12:00
So:      ——————
Ne:      ——————

Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?
Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:

Viac informácii v plagátoch nižšie:

Čítať viac
naturpack_logo_web

SÚŤAŽ pri príležitosti Dňa Zeme 2021

Iniciatíva MIESTA PREČ vyhlasuje SÚŤAŽ pri príležitosti Dňa Zeme 2021

Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4. 2021) iniciatíva MIESTA PREČ vyhlasuje kreatívnu súťaž pre materské, základné a stredné školy v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK, ako aj pre širokú verejnosť.

Iniciatíva Miesta preč je spoločným projektom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK a organizácií Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) a Slovakia Going Zero Waste. Cieľom tejto iniciatívy je ukazovať a vysvetľovať, čo sa deje s odpadmi, ktoré sa trieda, tiež s tými, ktoré sa netriedia, a nakoniec aj s tými, ktoré niekto vyhadzuje v prírode. Práve Deň Zeme je tým dňom, počas ktorého veľmi silno vo verejnosti rezonuje téma odpadov. A práve odpady, predchádzanie ich vzniku a správne triedenie, to sú tie činnosti, ktorými každý z nás môže svojou troškou prispieť k ochrane životného prostredia.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky materské, základné a stredné ŠKOLY v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK.

Ich zoznam nájdete TU.

Podmienky súťaže pre školy nájdete TU.

Tento rok sa v rámci iniciatívy Miesta preč môže do súťaže pri príležitosti Dňa Zeme 2021 zapojiť aj široká VEREJNOSŤ. 

Podmienky súťaže pre verejnosť nájdete TU.

Celý článok nájdete TU

Čítať viac
očkovanie covid na web

Očkovanie IMOBILNÝCH občanov prostredníctvom výjazdového tímu VÚC

V rámci splnenia úlohy z Rokovania určených členov krízového štábu OÚ Žilina (členov pandemického strediska OÚ) zo dňa 15.04.2021 vyzývame IMOBILNÝCH občanov, ktorí majú záujem dať sa zaočkovať formou výjazdového tímu VÚC Žilina, aby sa nahlásili na obecnom úrade Nezbudská Lúčka na telefónnom čísle 0911 491 548 alebo 0911 925 692, prípadne prostredníctvom emailu obec@nezbudskalucka.sk či osobne počas úradných hodín. Termín prihlasovania je do 29.04.2021. Svoj záujem o očkovanie môžete prejaviť aj vyplnením tohto formuláru.

Nahlásiť treba:

 • Meno osoby
 • Adresa pobytu
 • Vek do 70 r. / nad 70 r. (kvôli očkovacej látke)

Zároveň chceme informovať občanov, že druh vakcíny si v tomto prípade nemôžu vyberať.

Čítať viac
zákaz vypaľovanie web

Zabezpečenie ochrany lesov a lesných porastov pred požiarmi v roku 2021

     Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

     Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti. Nebezpečie požiaru vytvárajú aj odhodené nedopalky fajčiarov a tiež hra detí so zápalkami.

     Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov v prírode a lesoch stúpa najmä v období mesiacov marec – máj a júl – august bežného roka. Tieto mesiace sa vyznačujú mimoriadne teplými a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým a nezodpovedným konaním ľudí, má za následok vznik a rozšírenie požiaru.

     V roku 2020 vzniklo v Slovenskej republike celkom 8356 požiarov s priamou škodou 45 620 890,-€. Uchránené boli hodnoty za 212 582 825,-€. Usmrtených bolo 54 a zranených 210 osôb. V odvetví lesníctva bolo za rok 2020 evidovaných 221 požiarov s priamou škodou 574 550,- €, pri ktorých bola usmrtená jedna osoba a zranená bola taktiež jedna osoba.  

Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2020 celkom 1027 požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo výške 8 459 630,-€. Pri požiaroch bolo usmrtených 9 osôb a zranených bolo 28 osôb. V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2020 celkom 53 požiarov s priamou škodou 270 755,-€. Najviac požiarov bolo v apríli (27), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj v mesiacoch marec (6) a máj (5). Najčastejšou príčinou pri lesných požiaroch bola iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých  (13), častou príčinou požiarov však bolo aj spaľovanie odpadu a odpadkov (11 požiarov) a zakladanie ohňov v prírode (11). V Žilinskom kraji nebola pri požiaroch v lesoch v roku 2020 usmrtená žiadna osoba a zranená bola jedna osoba.

      Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä :

 • nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • nevypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania  úrody a v čase sucha,

V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä :

 • uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,
 • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb
 • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,
 • poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru

     Vážení občania, dodržiavaním týchto ustanovení predpisov o  ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám darí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.             

Čítať viac