AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 15)
pamiatkový úrad na web

Vyhlásenie Starhradu v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad SR ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 a § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z.  o ochrane pamiatkového fondu v z. n. p. vydáva podľa § 15 ods. 1 zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z. n. p. toto rozhodnutie, ktorým vyhlasuje Hrad (Starý hrad, Starhrad) v obci Nezbudská Lúčka za národnú kultúrnu pamiatku.

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o vyhlásení Starhradu za národnú kultúrnu pamiatku

Čítať viac
HaZZ na web

Upozornenie – ochrana lesov a lesných porastov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v záujme zabezpečenia ochrany lesov a lesných porastov pred požiarmi v roku 2017 vydáva nasledovné upozornenie v snahe zvýšiť informovanosť občanov  o opatreniach zameraných na zabezpečenie ochrany lesov pre požiarmi a tiež o ich povinnostiach pri prevencii pred vznikom požiarov a pri odstraňovaní prípadných už vzniknutých požiarov.

HaZZ Žilina – Upozornenie

Čítať viac
Uzávera cesty na web

Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18

V súlade s vydaným povolením Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. p. OU-ZA-OCDPK-2016/042373/6/BIL zo dňa 16.12.2016, bude v dňoch 11. a 12. marca 2017 (od soboty v čase 08:00 hod. do nedele 16:00 hod.) realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu pokračovania vykonávania sanačných prác na skalnom brale pod hradom v obci Strečno.

Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené  dopravným značením.  Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov!

Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky bude nepretržite hliadkovať hliadka PZ SR.

Čítať viac
Dom

Výzva na doplnenie žiadosti a oznámenie o prerušení konania – Rozhodnutie

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný stavebný úrad vedie správne konanie o dodatočnom povolení stavby „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ stavebník: Daniela Antošová, bytom Nezbudká Lúčka č. 47. Na základe výsledkom stavebného konania a námietok vznesených v stavebnom konaní stavebný úrad stavebníka vyzýva na doplnenie žiadosti o dodatočné povolenie stavby. Z uvedených dôvodov tunajší stavebný úrad prerušuje konanie o dodatočnom povolení stavby do doby doplnenie dokladov. Bližšie informácie nájdete v priloženom Rozhodnutí.

Rozhodnutie – Daniela Antošová

Čítať viac
apple-tree

Pozvánka na ovocinársky kurz

OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ v spolupráci s OZ Tilia Vás pozýva na ovocinársky kurz PRINCÍPY REZU OVOCNÝCH DREVÍN – kurz ovocinárstva blízkeho prírode spájajúci teóriu s praxou

Termín: 4. marec 2017 o 9:00
Miesto: Varín kancelária „MAS“

Čítať viac
pamiatkový úrad - upravená veľkosť

Vyhlásenie Hradu Starhrad v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, podľa § 9 ods 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov miestne príslušný správny orgán a podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, oznamuje v zmysle § 18 ods. 3 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní v z.n.p. začatie správneho konania vo veci vyhlásenia Hradu Starhrad v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku. 

Verejná vyhláška – Pamiatkový úrad SR

Čítať viac