AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 16)
studňa na web

Rozhodnutie – povolenie na užívanie vôd a uskutočnenie vodnej stavby

Obec Nezbudská Lúčka, starostka obce, v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v zmysle § 63 č. 364/2004 Z. z. o vodách a o  zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a v súlade s § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), vydáva stavebníkovi:
Kubička Peter, trvale bytom Nezbudská Lúčka 150, 013 24 Nezbudská Lúčka

na stavbu: „Vŕtaná studňa“ – ako neoddeliteľná súčasť novostavby rodinného domu a garáže.

  1. povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd v súlade s § 21 ods.1 písm. b) a v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Podmienky povolenia :

  • Množstvo odoberanej vody Q ročné = 184,8 m3 (m3.rok-1)
  • Povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd sa vydáva na dobu 10 rokov od dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby.
  1. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona v rozsahu projektovej dokumentácie stavby: „Novostavba rodinného domu a garáže, Nezbudská Lúčka, CKN č. 5155/7“ objekt „Vŕtaná studňa“

Príloha: Rozhodnutie – Povolenie vodnej stavby a užívania vôd – rozdeľovník

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Aktuálne opatrenia hlavného hygienika SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR nariaďuje nasledovné opatrenia v oblastiach:

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Nová séria mimoriadnych opatrení vlády SR

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 na území Slovenskej republiky, zverejňujeme aktuálne informácie z Okresného úradu Žilina 
odbor krízového riadenia o novej sérií mimoriadnych opatrení vlády SR

KORONAVÍRUS: NOVÁ SÉRIA MIMORIADNYCH OPATRENÍ A VŠETKY UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

🚛 Výnimka pre kamionistov je platná aj na ďalšie dve nedele (29.3. a 5.4.)

❤️ Vláda SR apeluje na dôchodcov, ale aj ich rodiny, priateľov a známych, aby sa z úcty k vlastnému životu postarali o minimalizovanie pohybu dôchodcov na verejnosti, keďže sú najzraniteľnejší a v prípade infikovania existuje vyššia šanca, že ochoreniu podľahnú. V prípade, že sa nakazia vďaka svojmu nezodpovednému správaniu, hrozí masové obsadenie strategických zdravotníckych prístrojov. Seniori nad 65 rokov, vychádzajte z domu iba v nevyhnutných prípadoch, necestujte MHD a vlakmi.

❗VÝBER Z OPATRENÍ VLÁDY SR❗

✔️Bude zavedená povinnosť pre každého nosiť rúško všade mimo bydliska (spôsob kontroly/udelenia sankcie nezodpovedným sa ešte spresní)

✔️Budú uzavreté prevádzky (ktoré môžu byť dnes denne otvorené) v nedeľu za účelom sanitárneho dňa a oddychu pracovníkov obchodov

✔️Budú zavedené špeciálne otváracie hodiny pre ľudí nad 65 rokov vo všetkých otvorených prevádzkach od 09:00 hod do 12:00 hod. (informujte o tom svojich starších príbuzných, známych a priateľov)

✔️Dočasné zrušenie bezplatnej železničnej dopravy pre študentov

✔️Posúvajú sa povinné zdravotnícke a preventívne prehliadky

✔️Nebudú plynúť zákonné lehoty naprieč všetkými ministerstvami

✔️Ohľadom platobných lehôt a možného ich posunu sa vláda vyjadrí neskôr

✔️Platí núdzový stav pre zariadenia sociálnych služieb, ako aj zákaz návštev v domovoch dôchodcov

✔️Ukončená činnosť denných stacionárov

✔️Budú sa využívať lokalizačné dáta poskytovateľov mobilných telekomunikačných služieb v záujme verejného zdravia

✔️Platí výnimka pre poskytovanie služieb notárov a advokátov, nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12.03.2020 do 30.04.2020

✔️Do 30.04.2020 nebudú realizované žiadne exekúcie ani dražby

✔️Bude zavedená prítomnosť policajtov a príslušníkov armády pri problematických nemocniciach, kde občania nerešpektujú pravidlá a ohrozujú svoje okolie

✔️Pred každou nemocnicou kde sa robia odbery budú odberné miesta formou drive thru (prejazd autom, testovaná osoba nebude musieť opustiť vozidlo)

✔️Platí odporúčanie pri každom rade ľudí na verejnosti, aby mali od seba odstup 2 metre

✔️Od 30.03.2020 sa bude pri vstupe do nemocníc, fabrík a všetkých otvorených prevádzkach merať teplota z čela

✔️RTVS bude každý deň o 18:00 hod. vysielať bohoslužby (upozornite na to seniorov vo vašom okolí) a taktiež bude mať povinnosť vysielať vyučovacie sloty pre deti

✔️Budú zavedené bezplatné a cielené SMS správy pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov

✔️Bola predĺžená platnosť zákazu organizovania spoločenských, hromadných a kultúrnych zhromaždení do odvolania

✔️Budú vybraté tri nemocnice na západe, strede a výhode SR len pre pacientov s Covid-19, pričom v prípade ostatných nemocníc budú pre nich vyčlenené samostatné budovy

✔️Plánuje sa nákup kvalitných testerov a zákaz vyvážania dôležitých liekov do zahraničia

✔️Ministerstvo zahraničných vecí pripravuje analýzu príkladov toho, čo v zahraničí (ne)funguje v boji proti vírusu

🚫 POVINNÁ KARANTÉNA A NAHLASOVANIE NEZODPOVEDNÝCH ĽUDÍ 🚫

❌ Povinná 14-dňová karanténa sa vzťahuje na osoby, ktoré boli v zahraničí a vracajú sa na územie SR v čase po 12.3.2020. Cez hraničné priechody sú na územie SR púšťaní iba občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, respektíve cudzinci s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR. Pre ďalšie výnimky si pozrite vyššie priložený link o situácii na všetkých hraničných priechodoch.

❌ V prípade, že ste uviazli v zahraničí a chcete sa vrátiť na Slovensko, kontaktujte ambasádu SR v danej krajine, respektíve ambasádu SR, pod ktorej kompetenciu daná krajina spadá. 

❌ V prípade skupinového návratu organizovaného vládou SR, povinne nastúpite do skupinovej karantény v jednom zo štátnych zariadení. Ak sa vrátite na územie SR individuálne, aj karanténa bude individuálna.

❌ Porušovateľov karantény nahlasujte na čísla 158 alebo 159. Policajný zbor riešil už viac ako 250 prípadov porušenia karantény. Pre fyzické osoby je sankcia vo výške 1659 eur, pre právnické osoby a ich porušenie nariadení to je 20 000 eur.

 

Čítať viac
slovenská pošta web

Slovenská pošta upravuje otváracie hodiny pobočiek

S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta od utorka 24. marca 2020 do 5. apríla 2020 upraví otváracie hodiny pobočiek na celom území Slovenska.

Počas pracovných dní mať budú pobočky Slovenskej pošty individuálne stanovené otváracie hodiny aj s ohľadom na momentálny stav zamestnancov ovplyvnený všeobecnou situáciou tak, aby bolo koncentráciou obyvateľov v čo najväčšej miere zabránené šíreniu COVID-19. V mestách nad 10 000 obyvateľov budú pošty otvorené do 16:00 hod, minimálne jedna pošta bude otvorená jeden deň v týždni do 17:00 hod. V sobotu a v nedeľu budú všetky pošty zatvorené.

Aktuálne otváracie hodiny pobočiek a prípadné zmeny odporúčame zákazníkom sledovať na internetovej stránke Slovenskej pošty, v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty, na Facebooku či na informačných plagátoch priamo pri vchode do pobočiek. Slovenská pošta spolupracuje pri informovaní obyvateľov spolupracuje aj s mestskými a miestnymi úradmi. V súčasnosti je z individuálnych prevádzkových dôvodov zatvorených 40 pôšt.

Viac informácií TU: Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – POZOR NA PODVODNÍKOV

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID – 19 Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. Preto upozorňujeme seniorov na tieto nové praktiky podvodníkov.

V prípade, ak by ste boli svedkami obdobného konania, je potrebné kontaktovať políciu na telefónnom čísle 158.

Článok: https://www.topky.sk/cl/100370/1869123/Absolutny-hyenizmus–Policia-preveruje-pripad-podvodu-na-seniorke-v-suvislosti-s-koronavirusom

 

 

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – nové informácie

Úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko ku komunálnym odpadom,

viac nájdete TU http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4123:covid-19-stanovisko-k-iadosti-o-usmernenie-pre-samospravy-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153


Opatrenia EÚ v súvislosti s koronavírusom

Všetky najnovšie informácie o opatreniach prijatých v európskej úrovni v súvislosti s COVID-19 ako aj súhrn doterajších krokov zo strany EÚ zverejňuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na svojich stránkach.

Európska komisia doposiaľ rozhodla o vytvorení rezervy strategického vybavenia v systéme rescEU, predĺžila lehoty na predkladanie žiadostí do európskych programov (Erasmus+, Európsky zbor solidarity, Horizont 2020 a nástroja akcelerátor EIC), prijala opatrenia proti nepoctivým obchodníkom, naďalej pomáha členským štátom pri repatriácii ich občanov uviaznutých v zahraničí v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s koronavírusom, uverejnila odporúčania pre osvedčené postupy týkajúce sa opatrení v oblasti verejného zdravia a skríningových stratégií v súvislosti s COVID-19 a pripravila usmernenia Komisie o hraničných priechodoch.

Súhrn doterajších opatrení EÚ v reakcii na koronavírus:

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Európska komisia

Čítať viac
Dom na web

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie

Mesto Ružomberok zastúpené MUDr. Igorom Čomborom, PhD. – primátorom mesta, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 a § 119 ods. 2) zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov  posúdil predložený návrh podľa § 35, 36, 37 ,38 stavebného zákona a na tomto základe v súlade s vyjadreniami účastníkov konania a dotknutých orgánov vydáva podľa § 39a, a § 39 stavebného zákona ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“ 

Navrhovateľ: Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

 

Viac informácií a celé znenie územného rozhodnutia v prílohách:

ŽSR VV_-_UR_-_situacia_2_-_Impementacia_GSM-R_do_siete_ZSR__usek_Varin_-_Kosice

ŽSR – Implementácia GMS Varín-Košice

 

 

 

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Mimoriadna zmena cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave

Žilinský samosprávny kraj si Vás dovoľuje informovať, že od 23. 03. 2020 (pondelok) bude prímestská autobusová doprava, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok, prevádzkovaná v prázdninovom režime.

Upozornenie: Do prázdninového režimu bude ale zapracovaná redukcia autobusových spojov, ktoré nezabezpečujú dopravnú obslužnosť a strácajú opodstatnenie (nízka až nulová obsaditeľnosť spojov).

Oznam na webovom sídle ŽSK: http://www.regionzilina.sk/sk/aktuality/aktuality/primestska-autobusova-doprava-zilinskom-kraji.html

Upravené cestovné poriadky budú postupne zverejňované na webovom portáli www.cp.sk.

Obmedzenie spojov v rámci prázdninového režimu s účinnosťou od 23.3.2020 (nepremávajú)
Linka spoj nástupná zastávka čas konečná zastávka čas  
501463 1 Bytča, AS 4:35 Žilina,AS 5:12  
501463 4 Žilina, AS 5:55 Bytča,AS 6:25  
501464 4 Žilina,AS 11:45 Bytča,AS 12:25  
501467 2 Štiavnik, pod Sokolovím 4:00 Bytča,AS 4:28  
501467 57 Bytča,AS 13:30 Štiavnik, pod Sokolovím 14:00  
501470 3 Bytča,AS 6:35 Bytča,Pšurnovice, hor.kon. 6:50  
501470 12 Bytča,Pšurnovice, hor.kon. 7:00 Bytča,AS 7:22  
501470 13 Bytča,AS 12:40 Bytča,Pšurnovice, hor.kon. 12:55  
501470 22 Bytča,Pšurnovice, hor.kon. 13:00 Bytča,AS 13:15  
501472 19 Bytča,AS 8:00 Kolárovice, Javorník 8:25  
501472 32 Kolárovice, Javorník 9:50 Bytča,AS 10:15  
501475 21 Bytča,AS 10:30 Žilina,AS 11:00  
502403 29 Čadca, a.s. 13:20 Turzovka,žel.st. 14:23  
502403 32 Turzovka,žel.st. 8:05 Čadca, a.s. 9:10  
502450 30 Turzovka,žel.st. 11:00 Čadca, a.s. 11:29  
502451 6 Dlhá, Bučník 7:28 Turzovka,žel.st. 7:43  
502451 7 Turzovka,žel.st. 7:11 Dlhá, Bučník 7:27  
502451 11 Turzovka,žel.st. 10:10 Dlhá, Bučník 10:24  
502451 10 Dlhá, Bučník 10:25 Turzovka,žel.st. 10:40  
502455 8 Korňa,Boháčovci 5:35 Čadca, a.s. 6:30  
502455 35 Turzovka,žel.st. 15:20 Korňa, Zátoka 15:59  
502456 7 Turzovka,žel.st. 6:48 Turzovkaka, Hlinené 6:58  
502456 8 Turzovka, Hlinené 7:00 Turzovka,žel.st. 7:11  
502457 1 Turzovka,žel.st. 9:20 Olešná,Priečnica 9:30  
502457 2 Olešná,Priečnica 9:35 Turzovka,žel.st. 9:45  
502458 1 Turzovka,žel.st. 7:45 Klokočov,Hrubý Buk 8:12  
502458 4 Olešná, Potôčky 15:00 Turzovka,žel.st. 15:20  
502458 34 Turzovka,žel.st. 14:25 Klokočov,Konečná 14:58  
502458 38 Olešná, Potôčky 7:30 Turzovka,žel.st. 7:55  
502458 44 Turzovka,žel.st. 8:00 Klokočov,Konečná 8:19  
502458 45 Klokočov,Konečná 15:00 Klokočov,OcÚ 15:07  
502458 46 Turzovka,žel.st. 11:25 Klokočov,Konečná 11:44  
502458 47 Klokočov,Konečná 3:50 Turzovka,žel.st. 4:10  
502458 48 Turzovka,žel.st. 11:25 Klokočov,Konečná 15:29  
502458 49 Klokočov,Konečná 8:25 Turzovka,žel.st. 8:45  
502458 50 Turzovka,žel.st. 19:00 Klokočov,Konečná 19:25  
502458 51 Klokočov,Konečná 11:55 Turzovka,žel.st. 12:15  
502458 52 Turzovka,žel.st. 23:25 Klokočov,Konečná 23:44  
502458 53 Klokočov,Konečná 11:55 Turzovka,žel.st. 16:25  
502458 54 Turzovka,žel.st. 3:30 Klokočov,Konečná 3:49  
502458 55 Klokočov,Konečná 19:25 Turzovka,žel.st. 19:55  
502458 57 Klokočov,Konečná 23:50 Turzovka,žel.st. 0:10  
502459 5 Klokočov,Hrubý Buk 5:00 Turzovka,žel.st. 5:35  
502459 9 Čadca, a.s. 6:57 Olešná, Potôčky 7:22  
502459 19 Klokočov,Hrubý Buk 8:28 Turzovka,žel.st. 9:07  
502459 27 Čadca, a.s. 10:25 Turzovka,žel.st. 11:33  
502459 30 Turzovka,žel.st. 12:10 Čadca, a.s. 13:21  
502459 41 Čadca, a.s. 14:25 Olešná, Potôčky 15:20  
504407 20 Snežnica, konečná 10:30 Kysucké Nové Mesto, AS 10:47  
504408 9 Žilina,AS 10:10 Snežnica,konečná 10:27  
506401 17 Martin, aut. st. 9:30 Šútovo, rieka, lom 10:15  
506401 26 Šútovo, rieka, lom 10:15 Martin, aut.st. 10:50  
506401 27 Martin,aut.st. 14:10 Turany,žel.st. 14:40  
506401 33 Martin,aut.st. 15:15 Turany,žel.st. 15:42  
506401 134 Turany, žel.st. 14:55 Martin,aut.st. 15:15  
506401 528 Turany, žel.st. 13:05 Martin,aut.st. 13:25  
506402 515 Martin, aut. st. 11:25 Turany,žel.st. 11:47  
506404 3 Martin, aut. st. 6:40 Sučany, Hrabiny, otoč 7:02  
506404 12 Turany, zdrav. str. 6:00 Martin, aut.st. 6:27  
506404 14 Turany, žel.st. 14:05 Martin,aut.st. 14:25  
506404 26 Sučany, Hrabiny, otoč 7:15 Martin, aut. st. 7:35  
506404 29 Martin,aut.st. 13:20 Turany,žel.st. 13:47  
506405 3 Martin, aut. st. 5:20 Podhradie, ZŠ 5:42  
506405 8 Podhradie, ZŠ 5:50 Martin, aut. st. 6:15  
506407 9 Martin, aut. st. 6:40 Turč. Jaseno, MŠ 6:53  
506407 22 Turč. Jaseno, MŠ 7:10 Martin, aut. st. 7:30  
506407 45 Turany, žel.st. 15:15 Sklabiňa 15:35  
506409 19 Martin, aut. st. 8:00 Necpaly, nám. 8:20  
506409 30 Necpaly, nám. 8:25 Martin, aut. st. 8:50  
506409 41 Martin,aut.st. 14:35 Žabokreky, pož.zbroj 14:50  
506410 9 Martin, aut. st. 6:50 Valča, Nečas 7:10  
506410 10 Valča, Nečas 6:15 Martin, aut. st. 6:40  
506410 15 Martin, aut. st. 12:25 Valča, Nečas 12:45  
506410 16 Valča, Nečas 9:05 Martin, aut. st. 9:27  
506410 23 Martin, aut. st. 15:10 Valča, Nečas 15:30  
506410 24 Valča, Nečas 14:25 Martin, aut. st. 14:45  
511403 2 Višňové, konečná 4:40 Žilina,AS 5:05  
511403 21 Žilina,AS 8:10 Višňové, konečná 8:35  
511403 38 Višňové, konečná 8:45 Žilina,AS 9:10  
511403 47 Žilina,AS 14:20 Višňové, konečná 14:45  
511403 64 Višňové, konečná 14:50 Žilina,AS 15:15  
511403 72 Višňové, konečná 15:50 Žilina,AS 16:15  
511403 157 Žilina,AS 15:25 Višňové, konečná 15:50  
511403 163 Žilina,AS 16:25 Višňové, konečná 16:50  
511405 1 Žilina,AS 5:15 Stráňavy,Pod Polom 5:35  
511405 6 Stráňavy,Pod Polom 5:40 Žilina,AS 6:00  
511411 6 B.Potok, Podhorskovia 4:15 Terchová, centrum 4:25  
511411 10 B.Potok, Podhorskovia 5:15 Žilina, AS 6:05  
511411 25 Žilina, AS 11:15 B.Potok, Podhorskovia 12:05  
511411 36 B.Potok, Podhorskovia 12:10 Techová, centrum 12:20  
511411 52 B.Potok, Podhorskovia 15:20 Terchová, centrum 15:30  
511411 63 Varín, žel.st. 14:30 B.Potok, Podhorskovia 15:15  
511412 42 Terchová, Šípková 13:05 Varín, žel.st. 13:37  
511412 129 Terchová, centrum 12:45 Terchová, Šípková 13:00  
511413 4 Belá, konečná 5:50 Žilina, AS 6:20  
511413 5 Žilina, AS 6:35 Lysica, Lazy 7:13  
511413 8 Lysica, Lazy 7:25 Belá, Jednota 7:35  
511413 11 Žilina, AS 11:00 Belá, konečná 11:42  
511413 14 Belá, konečná 12:40 Žilina, AS 13:10  
511413 17 Žilina, AS 16:35 Belá, konečná 17:10  
511414 3 Žilina, AS 6:20 Lysica, konečná 6:45  
511414 13 Belá, Jednota 7:45 Lysica, konečná 7:50  
511414 14 Lysica, konečná 6:47 Žilina, AS 7:25  
511424 19 Žilina, AS 9:30 Ovčiarsko, OcÚ 10:02  
511414 22 Lysica, konečná 7:55 Žilina, AS 8:31  
511424 32 Ovčiarsko, OcÚ 10:10 Žilina, AS 10:45  
511427 9 Žilina,AS 6:10 Babkov,konečná 6:40  
511427 14 Babkov,konečná 6:50 Žilina,AS 7:20  
511428 40 Kysucké Nové Mesto, AS 11:55 Žilina,AS 12:15  
511430 19 Žilina, AS 13:50 Rajec, Kostolná 14:35  
511430 20 Rajec, Kostolná 14:40 Žilina, AS 15:20
Čítať viac
slovenská pošta web

Slovenská pošta prijala ďalšie opatrenia pre prevenciu šírenia koronavírusu

Slovenská pošta doručuje denne tisíce zásielok po celom Slovensku. Jej zamestnanci na pobočkách, ako aj v teréne prichádzajú do kontaktu s miliónmi obyvateľov. S cieľom chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí, Slovenská pošta upravuje doručovanie niektorých zásielok v zmysle usmernenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR.

Viac informácií TU: Úprava doručovania niektorých doporučených zásielok

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Databáza dobrovoľníkov

Mesto Žilina pripravuje databázu dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní v prípade potreby pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Samospráva podľa záujmu pripraví možnosti vzájomnej pomoci pre seniorov, sociálne slabšie rodiny či rodiny v karanténe, ktoré potrebujú pomôcť s donáškou nákupov či inými činnosťami. Ľudia, ktorí majú záujem pomôcť, sa môžu prihlasovať online na stránke: http://koronavirus.zilina.sk/chcem-pomoct.

Dobrovoľníkom sa môže stať každý, kto je ochotný nezištne pomáhať. Záujemca musí mať vek minimálne 18 rokov, dobrý zdravotný stav a súčasne spĺňať podmienku, že nebol v posledných 3 týždňoch v zahraničí a v kontakte s osobou nakazenou vírusom COVID-19.

TS_Vyzva pre dobrovolnikov v ZA_20200319

Čítať viac