AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 16)
Benefičný - ďakujeme - web

Poďakovanie za Vianočný benefičný koncert „Spievame pre škôlku 2018“

Obec Nezbudská Lúčka srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do realizácie krásnej akcie VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT SPIEVAME PRE ŠKÔLKU 2018″. Finančný výťažok bude určený na skrášlenie a sfunkčnenie priestorov a okolia Materskej školy Nezbudská Lúčka, aby naše deti vyrastali a vzdelávali sa v bezpečnom a príjemnom prostredí.

Ceny do tomboly venovali:

 • Pán Branislav Švejda
 • Pani Evka Drengubiaková
 • Rodina Hanuliaková z Vyšných Kamencov
 • ŽSS Tíšina
 • Pán Tibor Papánek
 • Rodina Hanuliaková z Vyšných Kamencov
 • Dasing nábytok Bytča
 • Materská škola Nezbudská Lúčka
 • Rodina Gabriela Tichého
 • Kvetinárstvo Kubiková Katarína Varín
 • Tučníková Kristína
 • Mojská Romana
 • Motorest Sofia Oberta
 • Adriana Obertová
 • Obecný úrad
 • Varínska tlačiareň – Elektro A+B
 • Bitušíková Andrea

Pri organizácii a realizácii akcie pomáhali:

 • Emília, Peter a Katarína Kubičkovci
 • Adriana Vraňanová
 • Pösová Mária s rodinou
 • Dudášová Katarína
 • Marie Tichá
 • Hrašna Peter – zapožičanie aparatúry

Finančne pomohli:

 • Emília, Peter a Katarína Kubičkovci
 • VJ Control s. r. o.
 • Pösová Mária s rodinou

O krásny program sa postarali – všetci bez finančnej odmeny:

 • Ženská spevácka skupina Tíšina
 • Folklórny súbor Blanciar
 • Spevácka skupina Ľubovník
 • Heligonkári: Tibor Mahút, Milan Zabielny a Ondrej Hanuliak
 • Deti z MŠ

ĎAKUJEME

Čítať viac
Podakovanie - punč

Poďakovanie za organizáciu a prípravu VIANOČNÉHO PUNČU 2018

POĎAKOVANIE  za ORGANIZÁCIU a prípravu VIANOČNÉHO PUNČU

 • Rastislav Mikula  – finančná aj materiálna pomoc (stoly, Varnica)
 • Pohostinstvo AVOJ  – materiálna pomoc
 • Kubička Peter – materiálna pomoc (požiačanie stánku na predaj)
 • Horecký Branislav – materiálna pomoc
 • Humlová Alena – materiálna pomoc
 • Ďurčová Emília – materiálna pomoc
 • Samec Miroslav (MATES) – materiálna pomoc
 • Pivko Juraj – materiálna pomoc
 • Líšková Mária – finančná pomoc
 • Baránek Jozef  – finančná aj materiálna pomoc
 • Ďurčová Mária – finančná pomoc
 • Obecný úrad – poskytnutie priestorov bez poplatku za energiu
 • Viliam Florek – materiálna podpora (daroval vajíčka na podlesníky)
 • Adriana Vraňanová Kubičková – finančná pomoc
 • Emília Kubičková – finančná podpora

Organizačný tím: 

 • Tavač Ľubo, Tavač Lukáš
 • Bielik Jozef, Bieliková Zuzana
 • Bielik Dominik s manželkou Aničkou
 • Mráčnik Tomáš, Kubička Peter
 • Denisa a Nikola  Bielikové
 • Terézia Chovancová

Čítať viac
Voľba HK obce - web

Vyhlásenie II. termínu VOĽBY hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka

Obecné zastupiteľstvo obce Nezbudská Lúčka Uznesením č. 46/2018 zo dňa 12.12.2018 vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“)

„II. termín voľby hlavného kontrolóra obce Nezbudská Lúčka“,

ktorá sa uskutoční dňa 23.01.2019 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Nezbudskej Lúčke na zasadnutí obecného zastupiteľstva, a to verejným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí zaslať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra, t. j. do 09.01.2019 na adresu: Obec Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka, alebo odovzdať osobne na obecnom úrade v Nezbudskej Lúčke počas  úradných hodín v zalepenej obálke s označením:

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE NEZBUDSKÁ LÚČKA – NEOTVÁRAŤ“.

Ide o funkciu na 6 ročné funkčné obdobie, v zmysle § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. určilo obecné zastupiteľstvo hlavnému kontrolórovi obce Nezbudská Lúčka pracovný úväzok 0,13 hod., t. j. 4,87 hodín týždenne.

Prihláška musí obsahovať:

 • Výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, preukazujúci bezúhonnosť uchádzača
 • Fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • Čestné vyhlásenie o súčasnom zamestnaní, podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti alebo členstve v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 • Profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
 • Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra na obecnom zastupiteľstve

Kandidát musí spĺňať podmienky, ktoré ustanovuje § 18 zákona č. 369/1990 Zb.:

 • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Kvalifikačnými predpokladmi na funkciu hlavného kontrolóra sú:

 • Prax v samospráve najmenej 3 roky
 • Znalosť základných noriem samosprávy a podvojného účtovníctva
 • Užívateľské ovládania počítača
Čítať viac
foto - inštalácia osvetlenia 5 web

Poďakovanie za inštaláciu osvetlenia pri vstupe do obce

POĎAKOVANIE ZA OSADENIE a INŠTALÁCIU OSVETLENIA PRI VSTUPE DO OBCE   2018

Nápad a myšlienka: Bielik Jozef

Auto-moto PLOŠINU zabezpečili: Bielik Jozef a Bielik Dominik

Osadenie stĺpu, zváranie, natieranie, oceľové lanká, celá montáž a realizácia: Bielik Jozef, Bielik Dominik, Chovanculiak Miroslav

Pripojenie osvetlenia na obecné osvetlenie: Dudus Radovan

Občerstvenie – čaj, káva: Žideková Mária

Diódové osvetlenie daroval obci: Kubička Peter 

Osvetlenie hviezda: Obecný úrad

  

 

 

 

 

 

Čítať viac
prázdniny - snehuliak web

OZNAM – Vianočné prázdniny v MŠ

OZNAM O VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH

Obecný úrad Nezbudská Lúčka, ako zriaďovateľ materskej školy a riaditeľka MŠ oznamujú rodičom, že v čase

od  21.12.2018 do 7.1.2019 

budú v materskej škole Vianočné prázdniny, pretože školská jedáleň v Krasňanoch bude mimo prevádzky, čím pre našu materskú školu nebudú zabezpečené obedy.

Posledný deň pôjdu deti do materskej školy v piatok 21.12.2018.

Materská škola bude opäť v prevádzke v utorok 8. 1. 2019.

Čítať viac
Vianočný benefičný koncert 2018 - na web

Vianočný benefičný koncert: „SPIEVAME PRE ŠKÔLKU“

Materská škola v Nezbudskej Lúčke spolu s obecným úradom Nezbudská Lúčka Vás pozývajú na

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT: „SPIEVAME PRE ŠKÔLKU“

19. december 2018

17:00 hod.

sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka

Účinkovať budú:

deti z materskej školy v Nezbudskej Lúčke

heligonkári Tibor Mahút, Milan Zabielny  a Ondrej Hanuliak

Ženská spevácka skupina Tíšina

Spevácka skupina Ľubovník

FS – Blanciar

vstupné DOBROVOĽNÉ

Čítať viac
zdobenie stromčeka - web

Poďakovanie za osadenie a osvetlenie vianočného stromčeka 2018

Poďakovanie za osadenie a osvetlenie vianočného stromčeka 2018

Obecný úrad Nezbudská Lúčka srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do osádzania a osvetlenia vianočného stromčeka i zvonice v našej obci. Veríme, že táto vianočná výzdoba bude robiť radosť našim občanom i návštevníkom našej obce počas celých vianočných sviatkov.

 • Auto s rukou BEZPLATNE požičal Mikula Rastislav a jeho pracovníci vykonávali prácu pri zrezávaní a osadení vianočného stromčeka:  Bohačiak Filip a Lipinský Šimon
 • Pomoc pri zrezávaní a osadení vianočného stromčeka: Chovan Pavol ml. a st., Kubička Karol, Kubička Peter
 • DAROVANIE vianočného osvetlenia do obce
  (1000 žiaroviek, 2x adaptér na žiarovky, 1x elektrickú predlžovačku, napájací kábel)  ŠMIDA JOZEF
 • Osadenie osvetlenia na Zvonici:  MELO Martin
 • Osadenia osvetlenia na stromčeku: Vojvoda Zdeno a Chovan Pavol ml.
 • Varený čaj, varené vínko a rum: ZELNÍKOVÁ Anna
 • Pečené plnené orechové rožky: CHOVANOVÁ  Anna
 • Rebrík, sekerku, pomôcky ku stromčeku iné: ZELNÍK Milan
 • Rebrík väčší požičal: DUDUS Radovan
 • Osadzovanie osvetlenia na stromček pomocou plošiny: CHOVAN Pavol  ml. a VOJVODA Zdeno
 • Zabezpečenie osvetlenia plateného cez obecný úrad vyberala, objednala a zabezpečila Zelníková Jana, Vojvodová Zuzana a Vojvoda Zdeno
 • Organizačné práce pri osadzovaní osvetlenia: Kubička Peter, Kubičková Emília, Kubičková Katarína, Baránek Jozef, Vraňanová Adriana, Vojvodová Zuzana, Zelníková Jana, Kubička Karol
 • Plošina od pána Mestického zo Žiliny

Čítať viac
chov ošípaných registrácia - web

Registrácia chovu ošípaných

INFORMÁCIA

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žilina (RVPS)

V nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie Slovenskej republiky je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných a to predovšetkým na území pomenovanom ako nárazníkové oblasti, medzi ktoré spadá aj obec Nezbudská Lúčka.

Dňa 06.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, z čoho vyplýva, že aj na území Slovenskej republiky je povinnosť mať zaregistrovaný chov s jednou ošípanou, určenou pre vlastnú spotrebu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ).

V zmysle vyššie uvedeného informujeme všetkých občanov o:

 • povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu čo i len jeden kus ošípanej na Obecnom úrade Nezbudská Lúčka
 • povinnosti hlásiť každý úhyn ošípanej a tiež každú domácu zabíjačku 24 hodín vopred RVPS Žilina
Čítať viac