AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 17)
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Opatrenie ÚVZ SR a Usmernenie HH SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal nasledovné karanténne opatrenie č. OLP/2640/2020 účinné od 19.03.2020:

karanténne opatrenie účinné od 19.03.2020

Hlavný hygienik Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 vydal nasledovné usmernenie (5. aktualizácia):

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

 

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Rozšírenie núdzového stavu

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 115 z 18. marca 2020 schválila návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020. Celé znenie uznesenia č. 115 z 18. marca 2020 nájdete TU: Uznesenie Vlády SR č.115_2020

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Mimoriadna zmena CP v prímestskej autobusovej doprave od 19.3.2020 – sobotný režim

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky  vládou SR,  s cieľom zabránenia šírenia ochorenia COVID-19, Žilinský samosprávny kraj pristupuje k ďalším opatreniam, a to k ďalšej mimoriadnej zmene cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave, ktorú prevádzkujú dopravné spoločnosti Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s.ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok.

S platnosťou od 19. 3. 2020 do odvolania (zatiaľ je predpoklad do 27.3.2020) budú spoje prímestskej autobusovej dopravy v pracovných dňoch t. j. v pondelok až v piatok premávať ako v sobotu v celom Žilinskom kraji. (to znamená, že budú prevádzkované iba spoje, ktoré premávajú denne alebo v sobotu.). Sobota a nedeľa ostávajú bez zmeny.

Aktuálne cestovné poriadky budú zverejnené na  www.cp.sk.

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Informácie

Koronavírus a pracovné právo

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu je pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, nariadená povinná 14-dňová karanténa. Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR preto odporúča zamestnancom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, oboznámiť sa s aktuálnymi pokynmi a odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň je žiaduce, aby o svojom návrate z takejto oblasti informovali aj zamestnávateľa. Informácia je k dispozícii TU https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/koronavirus-pracovne-pravo-pn-osetrovne.html

Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt
Informácia o rozhodnutí Slovenskej pošty pristúpiť k pozastaveniu poštových služieb, čo znamená, že od stredy 18. marca 2020 až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch.  Viac informácií nájdete TU 2020_03_17_Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt_FINAL

Učitelia a žiaci majú k dispozícii viacero vzdelávacích portálov

Krízový štáb vo štvrtok 12. marca rozhodol o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky od pondelka 16. marca na 14 dní. Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie online formy vzdelávania. Viac informácií o možnostiach online vzdelávania nájdete TU https://www.zmos.sk/koronavirus-ucitelia-a-ziaci-maju-k-dispozicii-viacero-portalov–oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Ďalšie obmedzenia vo verejnej osobnej doprave

Žilinský samosprávny kraj oznamuje ďalšie opatreniach v súvislosti s mimoriadnou  situáciou vyhlásenou vládou SR v súvislosti s vírusom COVID 19:

  • Od 18.3.2020 dochádza k zrušeniu všetkých IC vlakov. Viac informácií nájdete na https://www.zssk.sk/koronavirus/
  • Naďalej platí mimoriadna úprava cestovných poriadkov v prímestskej autobusovej doprave prevádzkovanej vo verejnom záujme dopravnými spoločnosťami ARRIVA Liorbus, a.s. a Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s.- prázdninový režim  v prímestskej autobusovej doprave v celom Žilinskom kraji, v trvaní dvoch týždňov, t. j. od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020.
  • K zrušeniu či obmedzovaniu spojov pristupujú i dopravcovia prevádzkujúci pravidelné diaľkové autobusové linky a komerčné prímestské autobusové linky.  Cestovné  poriadky sú pravidelne  aktualizované na www.cp.sk.

 

Zmena od 18.3.2020

510415               Zuberec – Nižná –Trstená (obmedzenie, čiastočné pozastavenie)

Zmena od 17.3.2020

506 502                Martin – LM – Poprad – Prešov

506 504                Martin -Prievidza – Trnava – Bratislava

502 470                Turzovka – Čadca -KnM – Žilina

502 471                Vysoká nad Kysucou -V. Kelčov –Turzovka –Čadca –Žilina

507 427                Oravská Polhora  – Tvrdošín – Námestovo

510 416                Suchá Hora – Ružomberok

510 417                Suchá Hora – Trstená – Nižná -D. Kubín

Zmena od 15.3.2020

507 503                Námestovo – DK – Vrútky –Žilina

507 510                Rabča –Námestovo -Lokca- Dolný Kubín- Žilina- Trenčín- Bratislava

507 512                Námestovo – DK- Ružomberok -Banská Bystrica

507 513                Oravská Polhora – Bratislava

507 514                Rabča – Nitra

Zmena od 13.3.2020

510 513                Brezovica – Žilina

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Zmena a doplnenie opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva SR ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR vládou SR uznesením vlády SR č. 111 z 11.3.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.3.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil v súlade s uznesením vlády SR č. 113 z 15. marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenie č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.3.2020, ktoré na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 16.3.2020 dopĺňa a mení opatrenie nasledovne: Zmena a doplnenie opatrenia

 

Čítať viac
Dom na web

Stavebné povolenie – Stavebník: Mihálik, Miháliková Muchová

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,   prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 37, 62, 63 stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa   vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných  technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie  v  stavebnom konaní a po preskúmaní rozhodol takto:

rozhodnutie,

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, záväzné podmienky uskutočnenia stavby a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu:

          „Izolovaný rodinný dom 1 b.j,  prípojky inžinierskych sietí, žumpa,“                            

 ďalej len „stavba“) na pozemkoch parc. č.  5059/38, 5092/233, 5092/29, 5092/28, 5086/42 C KN  kat. územie Nezbudská Lúčka.

 

 

Bližšie informácie v prílohe:

ZSP – RD MIHÁLIK R. – OBEC N. LÚČKA – verejná vyhláška

Situácia: Situácia k SP Mihálik, Miháliková Muchová

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Nahlasovanie cestovateľskej anamnézy – povinná karanténa

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID – 19 na území Slovenskej republiky, obecný úrad žiada občanov, ktorí majú cestovateľskú anamnézu a vrátili sa zo zahraničia, aby uvedenú skutočnosť nahlásili na obecný úrad telefonicky na číslo: 0911 491 548 alebo mailom na obec@nezbudskalucka.sk, nakoľko obec je povinná v súvislosti so vzniknutou situáciou viesť zoznam osôb s cestovateľskou anamnézou, a zároveň ich vyzýva k dôslednému dodržiavaniu karantény.

 

Čítať viac