AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 18)
jesenné prázdniny web

Jesenné prázdniny v materskej škole Nezbudská Lúčka

Riaditeľka materskej školy na základe súhlasu zriaďovateľa Obecného úradu v Nezbudskej Lúčke informuje rodičov, že v našej materskej škole budú jesenné prázdniny od 30. 10. 2018 do 2. 11. 2018.

Do materskej školy detičky opäť zavítajú 11. 2018 ( t. j. pondelok).

Školská jedáleň v Krasňanoch bude v čase jesenných prázdnin  zatvorená, a tým by nebolo zabezpečené stravovanie v našej materskej škole.

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Oznam – voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

OZNAM

Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce môžu nezávislý kandidáti/splnomocnenci politických strán doručovať zapisovateľke miestnej volebnej komisie – Mgr. Kristíne Tučníkovej

na obecný úrad Nezbudská Lúčka 130

dnes t. j. 11.9.2018 do 24:00 hod.

po skončení úradných hodín t. j. po 15:00 hod. volajte na telefónne číslo: 0911 925 692

Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a ktoré boli doručené po uplynutí lehoty sa neprihliada.

Za pochopenie ďakujeme

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Oznam – voľby do orgánov samosprávy obcí

OZNAM

 

Z dôvodu účasti zapisovateľky miestnej volebnej komisie na školení starostov obcí, primátorov miest a zapisovateľov miestnych volebných komisií v obvode Žilina

dňa 7.9.2018 t. j. v piatok

 nebude možné doručovať kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018.

 

Za pochopenie ďakujem

Čítať viac
začiatok školy - web

Začiatok školského roka 2018/2019

Vážení rodičia, koniec letných prázdnin sa nezadržateľne blíži. Znamená to, že  po dvoch mesiacoch plných pohody, slnka a nových zážitkov sa opäť stretneme v materskej škole. Tí, ktorí do materskej školy chodili, vrátia sa k svojim kamarátom, hračkám a učiteľkám. Veľa je i detí a rodičov, ktorí k nám zavítajú  po prvý krát. Všetci sme zvedaví, čo nám nový školský rok prinesie. Tešíme sa na Vás a urobíme všetko preto, aby ste boli v našej materskej škole spokojní.

Organizácia školského roka 2018/2019
Prevádzka materskej školy je otvorená od pondelka 3.9.2018 v čase od 7.O0 hod.  do 16.00 hod.
Vážení rodičia, prvé dni nebudú ľahké pre Vaše dieťa. Vás a Vašu starostlivosť sa pokúsi nahradiť učiteľ. Môžeme Vás ubezpečiť, že personál materskej školy bude robiť všetko preto, aby vstup do materskej školy nebol pre deti náročný.
Ďalšie informácie o práci s deťmi, školskom poriadku ,pláne práce na nový školský rok a iných aktivitách sa dozviete na prvom stretnutí rodičov a zamestnancov materskej školy.

Čo potrebuje dieťa do materskej školy

  • prezúvky (dostatočne bezpečné a podpísané)
  • pyžamko (podpísané)
  • náhradné oblečenie do skrinky
  • zubnú kefku a zubnú pastu
  • hygienické vreckovky 2 balenia
  • toaletný papier 6 kusov
  • tekuté mydlo
  • sirup 1ks
  • čaj ovocný 1 balenie
  • cukor kryštálový 1kg

Kolektív Materskej školy Nezbudská Lúčka

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní

Obec Nezbudská Lúčka, stavebný úrad ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje vlastníkovi nepovolenej stavby, Daniele Antošovej, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka, a účastníkom konania, že na základe žiadosti Ľubomíra Soliša zo dňa 25.4.2018 o predĺženie lehoty výzvy na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní o nepovolenej stavbe: „rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ predlžuje stanovenú lehotu  vydaného rozhodnutia zo dňa 13.10.2017 pod č. 2016/16038/SÚ/Za/R/ do 30.9.2018.

Bližšie informácie v prílohe: Oznámenie o predĺžení lehoty – Stav.konanie – Antošová

Čítať viac
prerušenie distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s.

oznamuje, že v termíne

od: 17.9.2018 od 06:30 do: 17.9.2018 do 16:30

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe:

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa príslušných zákonov vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., IČO: 36672297 so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina, pre:

Vodná stavba: „Elektrická prípojka NN“ – k vodojemu Nezbudská Lúčka, navrhovaná na pozemkoch parc. č. KN-C 5213/2, 5206/10, 5371/1, 5212. 

Viac informácií v prílohe: Odb. ŽP – Rozhodnutie – SEVAK – NN Prípojka

Čítať viac